-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
С91  ГАО НАНУ  СУХОРУКОВ А.В.  ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛІВ ІНТЕНСИВНОСТІ СПЕКТРАЛЬНИХ ЛІНІЙ  КИЇВ  2013  25  1601  2013-03-27  2013-03-27  library   
C89  НАІ  СУХОВ П.П.  ОСОБЛИВОСТІ ФОТОМЕТРІЇ ВИБРАНИХ ГЕОСТАЦІОНАРНИХ СУПУТНИКІВ   КИЇВ  2013  16  1604  2013-04-01  2013-04-01  library   
П-89  САО РАН  ПУСТИЛЬНИК С.А.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБЫЧНЫХ МАЛОМАССИВНЫХ ГАЛАКТИК  Н.АРХЫЗ  2013  31  1605  2013-04-08  2013-04-08  library   
С-50  ГАО  СМЕРЧИНСЬКИЙ С.В.  СТАН РЕЧОВИНИ ТА ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАЛЬНИХ ВИРОДЖЕНИХ КАРЛИКІВ  КИЇВ  2013  23  1606  2013-04-08  2013-04-08  library   
К59  НАУ  КОЗИРЄВ Є.С.  ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КАТАЛОГУ ПОЛОЖЕНЬ  КИЇВ   2013  23  1607  2013-04-09  2013-04-09  library   
М36  ХФТІ  МАЦКЕВИЧ В.Т.  ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В КОНДЕНСОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ  ХАРКІВ  2013  20  1613  2013-05-13  2013-05-13  library   
К17  ХНУ  КАЛІБЕРДА М.Є.  МЕТОД СПЕКТРАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ РОЗСІЯННЯ У ЗАДАЧАХ ДИФРАКЦІЇ ХВИЛЬ  ХАРКІВ  2013  20  1608  2013-05-13  2013-05-13  library   
Г51  ХНУРЕ  ГІРІЧ О.О.  СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАМАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ МАГНІТНИХ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ  ХАРКІВ  2013  24  1615  2013-05-13  2013-05-13  library   
І-98  ГАО НАНУ  ІЩЕНКО М.В.  ЗВЕДЕНА ОБРОБКА СПОСТЕРЕЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ GPS-МЕРЕЖІ  КИЇВ  2013  20  1610  2013-05-13  2013-05-13  library   
Л-63  і-тТЕРМОЕЛ  ЛИСЬКО В.В.  ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ТА ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  ЧЕРНІВЦІ  2013  20  1611  2013-05-13  2013-05-13  library   
Ч-48  ІТ НАНУ  ЧЕРКЕЗ Р.Г.  ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОНИКНИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ  ЧЕРНІВЦІ   2013  40  1612  2013-05-13  2013-05-13  library   
У-44  САО РАН  УКЛЕИН Р.И.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУПП ЕКАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК В МЕСТНОМ СВЕРХСКОПЛЕНИИ  Н.АРХЫЗ  2013  20  1626  2013-11-13  2013-11-13  library   
З-38  ХНУ  ЗАХАРЕНКО В.В. (д.ф.-м.н.)  ІМПУЛЬСНЕ ТА СПОРАДИЧНЕ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ОБ "ЄКТІВ ГАЛАКТИКИ НА ДЕКАМЕТРОВИХ   ХАРКІВ  2013  32  1627  2013-11-13  2013-11-13  library  РИ НАНУ 
П16  ФТІНТ  ПАНКРАТОВ Л.С.  УСЕРЕДНЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ  ХАРКІВ  2013  35  1628  2013-11-13  2013-11-13  library   
К90  НУЛП  КУЛИК І.В.  ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОЦІНКИПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ ТЕХНІЧНОГО   ЛЬВІВ   2013  20  1625  2013-11-13  2013-11-13  library   
З-69  НУ ЛП  ЗМИСНИЙ М.М.  ЗАСОБИ АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ З СКЛАДНИМИ МАЖОРИТАРНИМИ   ЛЬВІВ  2013  20  1624  2013-11-13  2013-11-13  library   
Г-55  С-Пб ГПУ  ГЛЫБОВСКИЙ С.Б.  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ИЗЛУЧАЮЩИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ТОНКОПРОВОЛОЧНЫХ СЕТОК  С-Пб  2013  17  1622  2013-11-13  2013-11-13  library   
А65  ГАО НАНУ  АНДРІЄЦЬ О.С.  МАГНІТНІ ПОЛЯ В СЛАБКИХ СОНЯЧНИХ СПАЛАХАХ НА РІВНЯХ ФОТОСФЕРИ Й ХРОМОСФЕРИ  КИЇВ  2013  28  1617  2013-11-13  2013-11-13  library   
С89  НАУ  СУХОВ П.П.  ОСОБЛИВОСТІ ФОТОМЕТРІЇ ВИБРАНИХ ГЕОСТАЦІОНАРНИХ СУПУТНИКІВ НА МАЛИХ ФАЗОВИХ   КИЇВ  2013  16  1604  2013-11-13  2013-11-13  library   
А47  ХНУ  АЛЄКСЕЄВ Є.А.  ВИСОКОТОЧНІ РПАДІОСПЕКТРОМЕТРИ ТА РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ АСТРОФІЗИЧНИХ  ХАРКІВ  2013  32  1630  2013-12-02  2013-12-02  library   
First Previous [ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.