-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
К88  ІРЕ  КУДРЯШОВ В.В.  ФОРМУВАННЯ РАДІОМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОАОМОГОЮ БІСТАТИЧНОГО РАДІОМЕТРА  ХАРКІВ  2013  19  1621  2013-12-04  2013-12-04  library   
С64  ХНУ  СКУРАТОВСЬКИЙ С.І.  РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОБРАЖЕННЯ ОБ ЄКТА ЗА СЕРІЄЮ ЙОГО МИТТЄВИХ ЗОБРАЖЕНЬ  ХАРКІВ   2013  16  1620  2013-12-04  2013-12-04  library   
К96  ХНУ  КУЦЕНКО А.С.  ЛАЗЕРНО-МЫКРОХВИЛЬОВА СПЕКТРОСКОПЫЯ РЫДБЕРГЫВСЬКИХ СТИНЫВ   ХАРКЫВ  2013  20  1631  2014-05-12  2014-05-12  library   
Т81  ХНУ  ТУЗ В.Р.  ПІДСИЛЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ТА НЕЛІНІЙНИХ ЕФЕКТІВ У ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУРАХ(д/д)  ХАРКІВ  2013  36  1632  2014-05-12  2014-05-12  library  РИ НАНУ 
С45  ХФТІ  СКРЕСАНОВА І.В.  КОРЕЛЯЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ТА УЛЬТРОЗВУКОВІ ДОПЛЕРІВСЬКІ СПЕКТРИ В СЛАБОНЕОДНОРІДНИХ  ХАРКІВ  2013  20  1633  2014-05-12  2014-05-12  library   
І-17  ХФТІ  ІВАШКЕВИЧ Г.І.  НАДБАР ЄРНА ДИНАМІКА У БАГАТОТЯМНИХ ПОТЕНЦІАЛАХ  ХАРКІВ  2013  18  1634  2014-05-12  2014-05-12  library   
С34  ДНУ  СИДОРОВ Д.В.  РЕЗОНАНСИ В БРЕГІВСЬКИХ ШАРУВАТИХ СТРУКТУРАХ  ДНІПРОПЕТРОВСЬК  2013  24  1635  2014-05-12  2014-05-12  library   
П16  ФТІНТ  ПАНКРАТОВ Л.С.  УСЕРЕДНЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ  ХАРКІВ  2013  35  1645  2014-05-13  2014-05-13  library   
К19  ИПФ РАН  КАНЕВСКИЙ М.Б.,ПАНФИЛОВА М.А.  МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРА СКОРОСТИ ВЕТРА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ОКЕАНА  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2013  15  302  2014-05-13  2014-05-13  library   
Т-45  ИПФ РАН  ТИТЧЕНКО Ю.А., КАРАЕВ В.Ю.  ИЗМЕРЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2013  19  301  2014-05-13  2014-05-13  library   
В26  КНУ  ВЕКЛИЧ А.М.  ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІЧНОЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ПЛАЗМИ З ДОМІШКАМИ ПАРІВ   КИЇВ  2013  36  1618  2014-11-26  2014-11-26  library   
А47  ХНУ  АЛЄКСЕЄВ Є.А. (д.ф.-м.н.)  ВИСОКОТОЧНІ РАДІОСПЕКТРОМЕТРИ ТА РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ АСТРОФІЗИЧНИХ І (д.ф.-м.н.)  ХАРКІВ  2013  32  1629  2014-11-26  2014-11-26  library  РИ НАНУ 
У51  ФИА РАН  УЛЬЯНОВ А.С.  ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ В СПОКОЙНОЙ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЕ  М.  2013  19  1685  2015-05-12  2015-05-12  library   
П89  САО РАН  ПУСТИЛЬНИК С.А.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБЫЧНЫХ МАЛОМАССИВНЫХ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2013  31  1664  2015-05-18  2015-05-18  library   
У-44  САО РАН  УКЛЕИН Р.И.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУПП КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК В МЕСТНОМ СВЕРХСКОПЛЕНИИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2013  20  1665  2015-05-18  2015-05-18  library   
Б93  ХНУ  БУТУЗОВА М.С. (к.ф.-м.н.)  ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ КІЛОПАРСЕКОВИХ ДЖЕТІВ КВАЗАРІВ, ВИЗНАЧЕНІ ЗА РАДІО  ХАРКІВ  2012  16  1564  2012-06-05  2012-06-05  library   
М74  ХНУ  МАЙБОРОДА Д.В.  ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРІДНИХ МЕТАЛЕВО-ДІЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  2012  18  1565  2012-06-05  2012-06-05  library   
Н56  ХНУ  НЕСТЕРЕНКО М.В.  ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ИМПЕДАНСНЫМИ ВИБРАТОРАМИ И ЩЕЛЕВЫМИ   ХАРЬКОВ  2012  37  1568  2012-06-05  2012-06-05  library   
Н56  ХНУ  НЕСТЕРЕНКО М.В.  ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ІМПЕДАНСНИМИ ВІБРАТОРАМИ  ХАРКІВ  2012  36  1569  2012-06-11  2012-06-11  library   
Б57  ГАО  БЕШЛЕЙ В.В.  НЕТЕПЛОВОЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ АДІАБАТИЧНИХ ЗАЛИШКІВ НАДНОВИХ ЗІР  КИЇВ   2012  25  1571  2012-06-11  2012-06-11  library   
First Previous [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.