-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Б20  ІРЕ  БАРАБАН М.В.  МЕТОД АНАЛІТИЧНОЇ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ В ЗАДАЧІ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИХ ХВИЛЬ  ХАРКІВ  2012  20  1593  2012-12-17  2012-12-17  library   
Х95  ІРЕ  ХРУСЛОВ М.М.  ДЕФРАКЦІЙНІ ЕФЕКТИ ТА ЇХ ВПЛИВ Н АВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНИХ   ХАРКІВ  2012  20  1594  2012-12-17  2012-12-17  library   
Ш87  ІТФ  ШТАНОВ Ю.В.  МОДЕЛЬ СВІТУ НА БРАНІ ТА ЕВОЛЦІЯ ВСЕСВІТУ  КИЇВ  2012  32  1596  2012-12-17  2012-12-17  library   
М74  САО РАН   МОИСЕЕВ А.В.  СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ ГАЛАККККТИК  Н.АРХЫЗ  2012  29  1597  2012-12-17  2012-12-17  library   
С32  ГАО  СЕРГЄЄВ С.Г.  ВЗАЄМОЗВ"ЯЗОК ВИПРОМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ ЯДЕР ГАЛАКТИК В ЛІНІЯХ   КИЇВ  2012  32  1577  2012-06-13  2012-06-13  library   
Н42  КНУ  НАДИБАЛЮК О.А.  ВЛАСТИВОСТІ ПЛАЗМОВО-РІДИННИХ СИСТЕМ ЗІ ЗВОРОТНО-ВИХРОВИМ ТА ПОПЕРЕЧНИМ ПОТОКАМИ  КИЇВ  2012  20  1578  2012-06-13  2012-06-13  library   
Т98  ХФТІ  ТЮТЮННИК Д.М.  КОГЕРЕНТНЕ РОЗСІЮВАННЯ І ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ЗІТКНЕННІ ЗГУСТКІВ  ХАРКІВ  2012  22  1579  2012-06-13  2012-06-13  library   
С34  КНУ  СИДОРУК С.М.  РЕФОРМУВАННЯ ВУГЛЕВОДІВ В ІМПУЛЬСНИХ ПЛАЗМОВО-РІДИННИХ СИСТЕМАХ  КИЇВ  2012  20  1580  2012-06-13  2012-06-13  library   
Л87  ІРЕ  ЛУЦЕНКО І.В.  ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ТРОПОСФЕРИ ЗЕМЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИПРОМІНЮВАННЯ  ХАРКІВ  2011  20  1562  2012-06-13  2012-06-13  library   
Д13  КДАВТ  ДАВИДОВ В.С.  МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ  КИЇВ  2012  20  1582  2012-06-13  2012-06-13  library   
Е32  ИСЗФ  ЕДЕМСКИЙ И.К.  ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕМАСШТАБНЫХ ИОНОСФЕРНЫХ ВОЛНОВЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ  ИРКУТСК  2012  19  1581  2012-06-13  2012-06-13  library   
C79  ХНУ  СТЕЦЮК В.І  ПОКРАЩЕННЯ ВІБРОЧАСТОТНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ АВТОГЕНЕРАТОРНИХ П"ЄЗОРЕЗОНАНСНИХ   ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  2012  20  1574  2012-06-12  2012-06-12  library   
Б53  САО РАН  БЕСКИН Г.М.  ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ  Н.АРХЫЗ  2012  35  1575  2012-06-12  2012-06-12  library   
Т34  САО РАН  ТЕПЛЯКОВА А.Л.  ЭВОЛЮЦИЯ КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК И ЕЕ СВЯЗЬ С ОКРУЖЕНИЕМ  Н.АРХЫЗ  2012  20  1576  2012-06-12  2012-06-12  library   
Н56  ХНУ  НЕСТЕРЕНКО М.В.  ЗБУДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ІМПЕДАНСНИМИ ВІБРАТОРАМИ  ХАРКІВ  2012  36  1569  2012-06-11  2012-06-11  library   
Б57  ГАО  БЕШЛЕЙ В.В.  НЕТЕПЛОВОЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ АДІАБАТИЧНИХ ЗАЛИШКІВ НАДНОВИХ ЗІР  КИЇВ   2012  25  1571  2012-06-11  2012-06-11  library   
Ф33  ГАО  ФЕДОРОВ П.М.  КАТАЛОГ ХРМ ЯК НЕЗАЛЕЖНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЗАГАЛАКТИЧНОЇ ОПОРНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ   КИЇВ  2012  36  1572  2012-06-11  2012-06-11  library   
Б48  ХНУ  БЕРДІНА Л.А. (к.ф.-м.н.)  ЕФЕКТ МІКРОЛІНЗУВАННЯ В ГРАВІТАЦІЙНИХ ПОЛЯХ СУБЗІРКОВИХ  ХАРКІВ  2012  19  1573  2012-06-11  2012-06-11  library  РИ НАНУ 
Л98  ІРЕ  ЛЯХОВСЬКИЙ А.А.  РОЗСІЯННЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ ХВИЛЬ ВУЗЬКИМИ ЩІЛИНАМИ В ПРЯМОКУТНИХ ХВИЛЕВОДАХ   ХАРКІВ  2011  19  1563  2012-06-05  2012-06-05  library   
Б93  ХНУ  БУТУЗОВА М.С. (к.ф.-м.н.)  ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ КІЛОПАРСЕКОВИХ ДЖЕТІВ КВАЗАРІВ, ВИЗНАЧЕНІ ЗА РАДІО  ХАРКІВ  2012  16  1564  2012-06-05  2012-06-05  library   
First Previous [ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.