-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
М14  ИОФ  МАЙЕР А.А.  О САМОПЕРЕКЛЮЧЕНИИ, ВВЕДЕННОГО  М.  1987  45  2012-03-14  2012-03-14  library   
М14  ИОФ  МАЙЕР А.А.  ОПТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИСТОР И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО  М.  1987  10  2012-03-14  2012-03-14  library   
Н31  ИОФ  НАСАЛЬСКИЙ С.П.  ФОТОИНДУЦИРОВАННОЕ КОРОТКОЖИВУЩЕЕ ПОГЛОЩЕНИЕ  М.  1989  12  2012-03-14  2012-03-14  library   
П/-  ФИАН  ПИЛИПЕНКО С.В.  ЭВОЛЮЦИЯ КРУПНОМАСШТАБНОЙ СТРУКТУРЫ И ГАЛО ТЕМНОЙ МАТЕРИИ  М.  2011  17  1537  2011-12-02  2011-12-02  library   
И-44  НИИ ИС  ИЛЛАРИОНОВ И.А.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ И РАССЕИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА АНТЕНН СВЧ И КВЧ  Н.НОВГОРОД  2011  19  1552  2011-12-02  2011-12-02  library   
М18  ФИАН  МАЛОВ О.И.  ИССЛДЕВОНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ  М.  2010  21  1536  2011-12-02  2011-12-02  library   
П49  ФИАН  ПОЛУШКИН С.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОЙ ПРОСТРАНСВЕННОЙ СТРУКТУРЫ МЕТАНОЛЬНЫХ МАЗЕРОВ  М.  2011  28  1544  2011-12-02  2011-12-02  library   
С-86  ФИАН  СТРОКОВ В.Н.  КВАНТОВАЯ МОДЕЛЬ КВАЗИФРИДМАНОВСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ И СФЕРИЧЕСКИ  М.  2011  17  1547  2011-12-02  2011-12-02  library   
М82  САО  МОСКВИТИН А.С.  СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙМОНИТОРИНГ МАССИВНЫХ  Н.НОВГОРОД  2011  14  1548  2011-12-02  2011-12-02  library   
I-18  ЧНУ  ШВАНЧУК М.М.  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЕНЬ ІНФОРМАТИВНИХ СИГНАЛІВ  ЛЬВІВ  2011  20  1520  2011-12-01  2011-12-01  library   
С50  ХНУ  СМИРНОВ Г.В.  СТРУКТУРА КВАЗАРА В ГРАВІТАЦІЙНО - ЛІНЗОВІЙ СИСТЕМІ  ХАРКІВ  2011  18  1517  2011-12-01  2011-12-01  library   
Р82  ГАО  РУБЛЕВСЬКИЙ О.М.  ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ФОТОМЕТРИЧНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ НА ПОВЕРХНІ  КИЇВ  2011  20  1543  2011-12-01  2011-12-01  library   
О-34  ГАО  ОВСАК О.С.  ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АЕРОЗОЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ  КИЇВ  2011  24  1542  2011-12-01  2011-12-01  library   
Л72  ГАО  ЛОЗИЦЬКА Н.Й.  ВІКОВІ ВАРІАЦІЇ МАГНІТНИХ ПОЛІВ СОНЯЧНИХ ПЛЯМ ТА ЇХ ПРОЯВИ  КИЇВ  2011  24  1541  2011-12-01  2011-12-01  library   
Т35  НАУ  ТЕРЕЩЕНКО А.О.  ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ГАЗОПИЛОВОЇ РЕЧОВИНИ  КИЇВ  2011  16  1540  2011-12-01  2011-12-01  library   
П29  ГАО  ПЕТРУК О.Л  УСКОРЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ОБОЛОЧЕЧНИХ ОСТАТКАХ СВЕРХНОВИХ ЗІРОК  КИЇВ  2011  40  1539  2011-12-01  2011-12-01  library   
Ф33  ГАО  ФЕДОРОВ Ю.І.  КІНЕТИКА КОСМІЧНИХ ПРОМЕНІВ У ГЕЛІОСФЕРНИХ МАГНІТНИХ ПОЛЯХ  КИЇВ  2011  36  1538  2011-12-01  2011-12-01  library   
С50  ФИАН  КОВАЛЕВ Ю Ю  РЕЛЯТИВИСТКИЕ СТРУИ В АКТИВНЫХ ЯДРАХ ГАЛАКТИК  М.  2011  29  1518  2011-11-25  2011-11-25  library   
С22  ИА РАН  САЧКОВ МЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВЕЗДНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ И КИНЕМАТИКИ ЗВЕЗД МЕТОДАМИ СПЕКТРОСКОПИИ  М.  2011  29  1519  2011-11-25  2011-11-25  library   
К89  ИРЭ  КУЗЬМИН А А  ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ БОЛОМЕТРОВ  МИНСК  2011  21  1521  2011-11-25  2011-11-25  library   
First Previous [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.