-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
М74  ХНУ  МАЙБОРОДА Д.В.  ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРІДНИХ МЕТАЛЕВО-ДІЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  2012  18  1565  2012-06-05  2012-06-05  library   
Н56  ХНУ  НЕСТЕРЕНКО М.В.  ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ИМПЕДАНСНЫМИ ВИБРАТОРАМИ И ЩЕЛЕВЫМИ   ХАРЬКОВ  2012  37  1568  2012-06-05  2012-06-05  library   
И97  СО РАН  ИШИН А.Б.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО СОЛНЕЧНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ  ИРКУТСК  2010  23  1553  2012-05-30  2012-05-30  library   
К57  ХНУ  КОГУТ О.Є.  ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ШЕПОЧУЧОЇ ГАЛЕРЕЇ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ МІЛІМЕТРОВОГО  ХАРКІВ  2010  32  1554  2012-05-30  2012-05-30  library   
Л39  ХНУ  ЛЕГЕНЬКИЙ М.М.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВИПРОМІНЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ  ХАРКІВ  2011  19  1556  2012-05-30  2012-05-30  library   
О-35  ХНУ  ОВЧАРЕНКО К.О.  ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА ПЛАСКИХ ПЕРІОДИЧНИХ НАНОСТРУКТУРАХ  ХАРКІВ  2011  19  1557  2012-05-30  2012-05-30  library   
З38  ГАО  ЗАХОЖАЙ О.В.  ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГІЇ В СПЕКТРАХ СИСТЕМ  КИЇВ  2011  22  1558  2012-05-30  2012-05-30  library   
А95  ГАО  АХМЕТОВ В.С.  КІНЕМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ГАЛАКТИКИ ЗА ДАНИМИ СУЧАСНИХ АСТРОМЕТРИЧНИХ КАТАЛОГІВ  КИЇВ  2011  22  1559  2012-05-30  2012-05-30  library   
К56  НАУ  КОВАЛЕНКО Н.С.  ДИНАМІЧНА ТА ФІЗИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ КОМЕТИ 95 Р/ХІРОН(2060) ТА ОБРАНИХ КЕНТАВРІВ  КИЇВ  2011  20  1560  2012-05-30  2012-05-30  library   
С34  ГАО  СИБІРЯКОВА Є.С.  ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ ПЗЗ-СПОСТЕРЕЖЕНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КАТАЛОГУ   КИЇВ  2011  24  1561  2012-05-30  2012-05-30  library   
М14  ИОФ  МАЙОРОВ С.А.,ТКАЧЕВ А.Н.  МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРА ЛИНИИ В ОБЛАСТИ ПЕРЕХОДА   М.  1990  21  2012-03-14  2012-03-14  library   
Н17  ИОФ  НАДЕЖДИНСКИЙ А.И.  ДИОДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ УШИРЕНИЯ ЛИНИЙ МНОГОАТОМНЫХ МОЛЕКУЛ  М.  1987  38  2012-03-14  2012-03-14  library   
Н34  ИОФ  НАУОРЫЗБАЕВ А.Е.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНОЙ РАДИАЛЬНОЙ ДИНПМИКИ РЭП  М.  1987  21  2012-03-14  2012-03-14  library   
М74  ИОФ  МОВСЕСЯН А.М.  УРАВНЕНИЕ СОККЕРА-ПЛАНКА И КВАНТОВЫЕ ВОЛНОВЫЕ ПАКЕТЫ В ТЕОРИИ  М.  1987  28  2012-03-14  2012-03-14  library   
М14  ИОФ  МАЙЕР А.А.  О САМОПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ В ТРЕХ ТУННЕЛЬНО-СВЯЗАННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ  М.  1987  26  2012-03-14  2012-03-14  library   
М14  ИОФ  МАЙОРОВ С.А.  РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЙ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ МИКРОПОЛ  М.  1987  14  2012-03-14  2012-03-14  library   
М14  ИОФ  МАЙЕР А.А.  ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ КОЛОКОЛООБРАЗНОГО ИМПУЛЬСА ПРИ САМОПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ  М.  1987  20  2012-03-14  2012-03-14  library   
М15  ИОФ  МАЙЕР А.А.  О САМОПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ОПТИЧЕСКОГ ИЗЛУЧЕНИЯ С ОДНОЙ ЧАСТОТЫ НА ДРУГУЮ  М.  1987  2012-03-14  2012-03-14  library   
М14  ИОФ  МАЙЕР А.А.  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ОДНОЙ ЧАСТОТЫ НА ДРУГУЮ  М.  1987  2012-03-14  2012-03-14  library   
М74  ИОФ  МОВСЕСЯН А.М.  ВОЛНОВЫЕ ПАКЕТЫВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕХОДОВ И ДИФУЗИЯ ЭЛЕКТРОНОВ  М.  1987  38  2012-03-14  2012-03-14  library   
First Previous [ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.