-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Б40  ХГУ  БЕЗУГЛЫЙ А.Б.  НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ НА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ  ХАРЬКОВ  1971  16  37  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б40  ХГУ  БЕЗРОДНЫЙ В.Г.  ФЛУКТУАЦИИ ПОЛЯ В СТАТИСТИЧЕСКИ НЕРИГУЛЯРНЫХ ВОЛНОВОДАХ  ХАРЬКОВ  1973  302  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б40  ХГУ  БЕЗУГЛЫЙ А.В.  НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ НА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ  ХАРЬКОВ  1971  16  30  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б48  САО РАН  БЕРЛИН А.Б.  ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РАТАН-600 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  Л.  1984  22  363  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б40  ХГУ  БЕЗРОДНЫЙ В.Г.  ФЛУКТУАЦИИ ПОЛЯ В СТАТИСТИЧЕСКИ НЕРИГУЛЯРНЫХ ВОЛНОВОДАХ  ХАРЬКОВ  1975  938  18  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б43  ХГУ  БЕЛОУС В.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПОЛЯ НА СТАЦИОНАРНЫЙ  ХАРЬКОВ  1974  30  47  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б48  ХГУ  БЕРЕЗИН А.К.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛЬНОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПУЧКОВ С ПЛАЗМОЙ  ХАРЬКОВ  1963  16  320  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б48  ХГУ  БЕРЕЗИН А.К.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛЬНОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПУЧКОВ С ПЛАЗМОЙ  ХАРЬКОВ  1983  14  143  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б43  ХГУ  БЕЛЯВСКИЙ Б.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА С ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ПОЛЕМ  ХАРЬКОВ  1984  22  365  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б43  ХГУ  БЕЛОБРОВ А.В.  ДИФРАКЦИОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЗАРЯДОВ, ДВИЖУЩИХСЯ ВБЛИЗИ ОДИНОЧНЫХ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ  ХАРЬКОВ  1979  23  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б48  ХГУ  БЕРЁЗА А.Е.  АНИЗОТРОПНЫЕ ВОЛНОВОДЫ И РЕЗОНАТОРЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА  ХАРЬКОВ  1984  22  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б39  ХГУ  БЕЗРОДНЫЙ Ю.Г.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРАХ  ХАРЬКОВ  1983  22  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б20  ГАО  БЕЛЕГА Ю.Ю.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВЕЗД С ВЫСОКИМ УГЛОВЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ  КИЕВ  1985  14  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б44  КРАО  БЕЛЯКИНА Т.С.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИМБИОТИЧЕСКИХ ЗВЕЗД  М.  1971  55  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б69  ХГУ  БЛИОХ П.В.  ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКАХ  ХАРЬКОВ  1959  10  212  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б69  ХГУ  БЛИНОВ А.К.  ИНВЕРСИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНЫХ КРИСТАЛЛОВ КВАНТОВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ  ХАРЬКОВ  1987  16  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б82  ГАО НАНУ  БОРИСЕНКО С.А.  ШВИДКІ ВАРІАЦІЇ СПЕКТРУ КОМЕТИ ГАЛЛЕЯ  КИЇВ  2001  18  1121  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б14  ХДУ  БАГАЦЬКА О.В.  ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА РОЗСІЯННЯ РАДІОХВИЛЬ В АНІЗОТРОПНИХ СЕРЕДОВИЩАХ  ХАРКІВ  1998  15  972  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б24  ФТІНТ  БАР*ЯХТАР І.В.  КІНЕТИЧНІ І ДИСИПАТИВНІ ЕФЕКТИ В НЕЛІНІЙНИХ МОДЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ  ХАРКІВ  1999  33  974  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б43  ГАО НАНУ  БЕЛЕЦЬКИЙ С.О.  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СОНЯЧНОЇ ХРОМОСФЕРИ В ЛІНІЯХ ГЕЛІЮ  КИЇВ  2000  20  1029  2007-10-22  2007-10-22  library   
First Previous [ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.