-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Т67  ІРЕ  ТРІЩУК О.Б.  ЗБУДЖЕННЯ КОНІЧНИХ ТА СФЕРО-КОНІЧНИХ СТРУКТУР ЕЛЕМЕНТАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ  ХАРКІВ  2014  20  1652  2014-11-26  2014-11-26  library   
К56  САОРАН  КОВАЛЬ В.В.  КИНЕМАТИКА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗВЕЗД ПОЛЯ ТОНКОГО ДИСКА ГАЛАКТИКИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  12  1651  2014-11-26  2014-11-26  library   
П33  ИПФ РАН  ПИРОГОВ Л.Е.  ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРІ И ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОТНІХ ЯДЕР В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2014  31  1642  2014-05-13  2014-05-13  library   
А23  ГАО НАНУ  АГАПІТОВ О.В.  РЕЗОНАНСНІ ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ХВИЛЯ -ЧАСТИНКА В НАВКОЛОЗЕМНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ  КИЇВ  2014  36  1643  2014-05-13  2014-05-13  library   
А13  ІРЕ  АБДУЛКАДИРОВ Д.В.  ВИСОКОЧАСТОТНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТУНЕЛЬНИХ ПЕРЕХОДІВ  ХАРКІВ  2014  20  1644  2014-05-13  2014-05-13  library   
П16  ФТІНТ  ПАНКРАТОВ Л.С.  УСЕРЕДНЕННЯ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ  ХАРКІВ  2013  35  1645  2014-05-13  2014-05-13  library   
К19  ИПФ РАН  КАНЕВСКИЙ М.Б.,ПАНФИЛОВА М.А.  МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРА СКОРОСТИ ВЕТРА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ОКЕАНА  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2013  15  302  2014-05-13  2014-05-13  library   
Т-45  ИПФ РАН  ТИТЧЕНКО Ю.А., КАРАЕВ В.Ю.  ИЗМЕРЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2013  19  301  2014-05-13  2014-05-13  library   
К96  ХНУ  КУЦЕНКО А.С.  ЛАЗЕРНО-МЫКРОХВИЛЬОВА СПЕКТРОСКОПЫЯ РЫДБЕРГЫВСЬКИХ СТИНЫВ   ХАРКЫВ  2013  20  1631  2014-05-12  2014-05-12  library   
Т81  ХНУ  ТУЗ В.Р.  ПІДСИЛЕННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ТА НЕЛІНІЙНИХ ЕФЕКТІВ У ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУРАХ(д/д)  ХАРКІВ  2013  36  1632  2014-05-12  2014-05-12  library  РИ НАНУ 
С45  ХФТІ  СКРЕСАНОВА І.В.  КОРЕЛЯЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ТА УЛЬТРОЗВУКОВІ ДОПЛЕРІВСЬКІ СПЕКТРИ В СЛАБОНЕОДНОРІДНИХ  ХАРКІВ  2013  20  1633  2014-05-12  2014-05-12  library   
І-17  ХФТІ  ІВАШКЕВИЧ Г.І.  НАДБАР ЄРНА ДИНАМІКА У БАГАТОТЯМНИХ ПОТЕНЦІАЛАХ  ХАРКІВ  2013  18  1634  2014-05-12  2014-05-12  library   
С34  ДНУ  СИДОРОВ Д.В.  РЕЗОНАНСИ В БРЕГІВСЬКИХ ШАРУВАТИХ СТРУКТУРАХ  ДНІПРОПЕТРОВСЬК  2013  24  1635  2014-05-12  2014-05-12  library   
К59  ФТІНТ  КОЗЛОВ І.В.  КВАНТОВІ ОСЦИЛЯЦІЙНІ ЯВИЩА В ОРГАНІЧНИХ ШАРУВАТИХ ПРОВІДНИКАХ  ХАРКІВ  2014  18  1636  2014-05-12  2014-05-12  library   
М31  ГАО НАНУ  МАСЛЮХ В.О.  ПРИСКОРЕННЯ КОСМІЧНИХ ПРОМЕНІВ У ГІПЕРНОВИХ ЗОРЯХ, ЗАЛИШКАХ  КИЇВ  2014  24  1637  2014-05-12  2014-05-12  library   
Я49  САО  ЯНУКИН И.А.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ВР ЗВЕЗД ГЛАВНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЕОСТИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  14  1638  2014-05-12  2014-05-12  library   
К15  САО  КАЙСИНА Е.И.  БАЗОВЫЕ СВОЙСТВА ГАЛАКТИК МЕСТНОГО ОБЪЁМА  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  19  1639  2014-05-12  2014-05-12  library   
Н20  САО  НАЙДЕН Я.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО МИКРОВОЛНОВОГО ФОНА НА НИЗКИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  17  1640  2014-05-12  2014-05-12  library   
Б81  ГАО  БОНДАР А.В.  ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФУЗНИХ МІЖЗОРЯНИХ СМУГ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕКТРОСКОПІЇ ВИСОКОЇ  КИЇВ  2014  25  1641  2014-05-12  2014-05-12  library   
К88  ІРЕ  КУДРЯШОВ В.В.  ФОРМУВАННЯ РАДІОМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОАОМОГОЮ БІСТАТИЧНОГО РАДІОМЕТРА  ХАРКІВ  2013  19  1621  2013-12-04  2013-12-04  library   
First Previous [ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.