-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Б63  ФИ АН  БЕССОНОВ Е.Г.  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ИСТОЧНИКОВ ОНДУЛЯТОРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  М.  1987  39  569  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б57  ГАО  БЕШЛЕЙ В.В.  НЕТЕПЛОВОЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ АДІАБАТИЧНИХ ЗАЛИШКІВ НАДНОВИХ ЗІР  КИЇВ   2012  25  1571  2012-06-11  2012-06-11  library   
Б57  ЛНУ  БЕШЛЕЙ М.І.  СИНТЕЗ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕНЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ  ЛЬВІВ  2021  48  1795  2021-06-15  2021-06-15  library   
Б58  ТГУ  БЖАЛАВА Т.Н.  РАССЕЯНИЕ ПЛОСКОЙ Е- И Н-ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ВОЛН НА ДВУХ И ТРЕХ ЦИЛИНДРАХ  ТБИЛИСИ  1990  19  720  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б60  САО РАН  БИКМАЕВ И.Ф.  СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СУБКАРЛИКОВ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1992  18  2007-10-23  2007-10-23  library   
Б64  ГАО  БИРЮКОВ А.Н.  АВТОМАТИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ГЕОСТАЦИНАРНЫХ СПУТНИКОВ И НОВЫЙ МЕТОД...  КИЕВ  1989  14  659  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б64  ГАО  БИРЮКОВ А.Н.  АВТОМАТИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ГЕОСТАЦИНАРНЫХ СПУТНИКОВ И НОВЫЙ МЕТОД...  КИЕВ  1989  14  639  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б64  ИПА РАН  БИРЮКОВ Е.Е.  ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ КОМЕТ ГАЛЛЕЕВСКОГО ТИПА  С.-Пб.  2008  18  1404  2008-11-26  2008-11-26  library   
Б65  ГАО  БИСИКАЛО Д.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КОМЫ КОМЕТЫ МЕТОДАМИ КОНТИНУАЛЬНОЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ...  КИЕВ  1988  15  567  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б95  ХФТІ  БИШКІН М.С.  ПЕРКОЛЯЦІЯ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В АМФОРНОМУ ВУГЛЕЦІ  ХАРКІВ  2008  17  1411  2008-11-26  2008-11-26  library   
Б43  ГАО  БІЛОУС Л.М.  ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ КОМЕТ З ВРАХУВАННЯМ ПЛАНЕТНИХ ЗБУРЕНЬ І ДІЇ НЕГРАВІТАЦІЙНИХ СИЛ  КИЇВ  1995  54  811  2008-06-02  2008-06-02  library   
Б43  ІРЕ  БІЛОУС О.І.  ВІДКРИТІ РЕЗОНАТОРИ З ЄШЕЛЕТНИМИ І ГРЕБІНЧАТИМИ ГРАТКАМИ  ХАРКІВ  1996  23  788  2011-03-23  2011-03-23  library   
Б61  ІРЕ  БІЛОУС Р.І.  КОЛИВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ В ХВИЛЕВОДНИХ СТРУКТУРАХ З ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ  ХАРКІВ  1998  16  937  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б64  ФТІНТ  БІРЧЕНКО О.П.  ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ МЕТАСТАБІЛЬНИХ ФАЗ У СЛАБКОМУ ТВЕРДОМУ РОЗЧИНІ  ХАРКІВ  2016  19  1719  2016-05-04  2016-05-04  library   
Б69  ІРЕ  БЛИЗНЮК Н.Ю.  АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ТА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ДИСКОВИХ АНТЕН  ХАРКІВ  2001  16  1042  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б69  ХГУ  БЛИНОВ А.К.  ИНВЕРСИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНЫХ КРИСТАЛЛОВ КВАНТОВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ...  ХАРЬКОВ  1987  15  505  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б69  ХГУ  БЛИНОВ А.К.  ИНВЕРСИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНЫХ КРИСТАЛЛОВ КВАНТОВЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ  ХАРЬКОВ  1987  16  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б69  ХНУ  БЛИНОВА Н.К.  РОЗСПОВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА СИСТЕМАХ ЩІЛИН У ХВИЛЕВОДАХ  ХАРКІВ  2003  17  1195  2008-05-21  2008-05-21  library   
Б69  ХГУ  БЛИОХ П.В.  ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКАХ  ХАРЬКОВ  1959  10  212  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б69  ХНУ  БЛІОХ К.Ю.  ВЗАЄМОДІЯ ХВИЛЬ У ПАСИВНИХ ТА АКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ  ХАРКІВ  2001  16  1066  2007-10-22  2007-10-22  library   
First Previous [ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.