-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Б64  ФТІНТ  БІРЧЕНКО О.П.  ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ МЕТАСТАБІЛЬНИХ ФАЗ У СЛАБКОМУ ТВЕРДОМУ РОЗЧИНІ  ХАРКІВ  2016  19  1719  2016-05-04  2016-05-04  library   
Г55  АКЦ ФИАН  ГЛЯНЦЕВ А.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОИСТОЧНИКОВ И КРУПНОМАСШТАБНОЙ СТРУКТУРЫ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА  МОСКВА   2016  22  1718  2016-04-22  2016-04-22  library   
Б34  АКЦ ФИАН  БАЯДИНА О.С.  СВОЙСТВА МОЛЕКУЛЯРНОГО МАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ГАЗОПЫЛЕВЫХ КОМПЛЕКСАХ   М.  2016  34  1717  2016-04-22  2016-04-22  library   
С77  РІНАНУ  СТАНИСЛАВСЬКИЙ О.О.  СУБОРДИНАЦІЯ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФІЗИЦІ І АСТРОФІЗИЦІ  ЛЬВІВ   2009  28  1716  2016-03-29  2016-03-29  library   
П32  ХНУ  Піддячий Валерій Іванович  ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧАСТОТИ НА ДІОДАХ З БАР’ЄРОМ ШОТТКІ ТА МАЛОШУМЛИВІ   ХАРКІВ  2007  21  1351  2016-03-25  2016-03-25  library   
Г13  САОРАН  ГАБДЕЕВ М.М.  ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ, СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2016  14  1715  2016-03-21  2016-03-21  library   
С34  ХДУ  Сидорчук Наталія Віленівна  РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДВОЯКОПЕРІОДИЧНИМИ МАГНІТОДІЕЛЕКТРИЧНИМИ СТРУКТ  ХАРКІВ  2006  16  2016-03-04  2016-03-04  library   
В65  ГАО НАНУ  ВОВК К.Б.  ПРОЯВИ ЄВОЛЮЦІЇ МАСИВНИХ ЗІР В СПЕКТРАХ ГАЛАКТИК ІЗ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ  КИЇВ  2016  20  1711  2016-03-02  2016-03-02  library   
З-18  ГАО НАНУ  ЗАЙЦЕВ С.В.  ВІД ЄМНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ РОЗСІЯНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИБРАНИХ БЕЗАТМОСФЕРНИХ ТІЛ  КИЇВ  2016  24  1712  2016-03-02  2016-03-02  library   
Х21  ГАО НАНУ  ХАРЧУК С.В.  ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЛУ ВИБРАНИХ ДОВГОПЕРІОДИЧНИХ КОМЕТ  КИЇВ  2016  20  1713  2016-03-02  2016-03-02  library   
Б24  ГАО НАНУ  БАРАН О.А.  СТРУКТУРА І ДІНАМІКА ФОТОСФЕРНОЇ КОНВЕКЦІЇ СОНЦЯ НА РІЗНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ  КИЇВ  2016  26  1714  2016-03-02  2016-03-02  library   
К 61  ИРЭ НАНУ  КОЛОСКОВ О.В.  КХ РАДІОДІАГНОСТИКА ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ІОНОСФЕРНИХ ПРОЦЕСІВ  ХАРКІВ  1998  15  2016-02-23  2016-02-23  library   
С-60  ХФТІ  СОКОЛОВСЬКИЙ С.О.  КІНЕТИКА ЕЛЕКТОНІВ І ФАНОНІВТВЕРДОГО ТІЛА З УРУХУВАННЯМ РЕЛАКСАЦІЙНИХ СТУПЕНІВ  ХАРКІВ  2016  24  1710  2016-02-22  2016-02-22  library   
Я-49  САО РАН  ЯКУНИН И.А.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ВР ЗВЕЗД ГЛАВНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  14  1709  2016-02-22  2016-02-22  library   
К-15  САО РАН  КАЙСИНА Е.И.  БАЗОВЫЕ СВОЙСТВА ГАЛАКТИК МЕСТНОГО ОБЪЕМА  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  19  1708  2016-02-22  2016-02-22  library   
М82  САО РАН  МУФАХАРОВ Т.В.  НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОДИАПАЗОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ БЛАЗАРОВ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2015  18  1704  2016-02-22  2016-02-22  library   
Н20  САО РАН  НАЙДЕН Я.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО МИКРОВОЛНОВОГО ФОНА НА НИЗКИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЧАСТОТА  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  18  1705  2016-02-22  2016-02-22  library   
К56  САО РАН  КОВАЛЬ В.В.  КИНЕМАТИКА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗВЕЗД ПОЛЯ ТОНКОГО ДИСКА ГАЛАКТИКИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  12  1706  2016-02-22  2016-02-22  library   
Т48  ХНУРЄ  ТКАЧОВ В.М.  МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕДАЧІ І ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ШВИДКОПЛИ  ХАРКІВ  2015  20  2016-02-08  2016-02-08  library   
Ш25  ІРЕ  ШАРАБУРА О.М.  ДИФРАКЦІЯ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА МЕТАЛЕВИХ  ХАРКІВ  2015  20  1703  2016-02-02  2016-02-02  library   
First Previous [ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.