-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ц55  ХНУ  ЦЕХМІСТРО Р.І.  ФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ  ХАРКІВ  2003  16  1214  2008-05-21  2008-05-21  library   
Ц49  ГАО  ЦЕЗИС М.Л.  РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРБИТ В ЗАДАЧАХ  КИЕВ  1985  18  435  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц28  ХГУ  ЦВЫК А.И.  ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ДИФРАКЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  ХАРЬКОВ  1977  19  100  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц28  ГАО  ЦВИК Н.О.  ДО ТЕОРІЇ ДИНАМІЧНИХ СПЕКТРІВ S-РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ЮПІТЕРА  КИЇВ  1995  14  792  2008-06-10  2008-06-10  library   
Ц27  ГАО  ЦВЄТКОВ Л.І.  МІКРОХВИЛЬОВА АКТИВНІСТЬ СОНЦЯ: ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЗОНІ  КИЇВ  1998  36  908  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц27  ЛГУ  ЦВЕТКОВ А.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ АВРОРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДЖЕТА С МАГНИТОСФЕРОЙ  Л.  1978  14  310  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц18  ХДУ  ЦАРІН Ю.А. (к.ф.-м.н.)  РЕЗОНАНСИ ТА ХАОС В КВАЗИЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ   ХАРКІВ  1998  13  934  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц17  ГАО  ЦАП Ю.Т.  ВПЛИВ ЧАСТКОВОЇ ІОНІЗАЦІЇ ПЛАЗМИ ТА МАЛОМАСШТАБНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ  КИЇВ  1999  18  969  2008-04-29  2008-04-29  library   
Ц15  ОНАЗ  ЦАЛІЄВ Т.М.  АПЕРТУРНІ АНТЕНИ З ДИСКРЕТНОЮ РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ  ОДЕСА  2007  34  1355  2007-09-19  2007-09-19  library   
Ц15  ОНАЗ  ЦАЛІЄВ Т.А.  АПЕРТУРНІ АНТЕНИ З ДИСКРЕТНОЮ РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ  ОДЕСА  2007  34  1355  2008-11-27  2008-11-27  library   
Х98  И-Т СЕЙСМО  ХУСАМИДДИНОВ С.С.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНОМАЛЬНЫХ ВАРИАЦИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ  ТАШКЕНТ  1990  46  709  2008-04-25  2008-04-25  library   
Х95  ІРЕ  ХРУСЛОВ М.М.  ДЕФРАКЦІЙНІ ЕФЕКТИ ТА ЇХ ВПЛИВ Н АВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНИХ   ХАРКІВ  2012  20  1594  2012-12-17  2012-12-17  library   
Х88  ВГУ  ХРАПОВ С.С.  РАВНОВЕСИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ АККРЕЦИОННО-СТРУЙНЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ  ВОЛГОГРАД  1998  16  946  2008-04-29  2008-04-29  library   
Х82  ХГУ  ХОРОШУН В.В.  ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТКАХ  ХАРЬКОВ  1973  17  72  2008-04-25  2008-04-25  library   
Х76  ГАО  ХОМЕНКО О.В.  П"ЯТИХВИЛИННІ КОЛИВАННЯ В ЛОКАЛЬНИХ СОНЯЧНИХ УТВОРЕННЯХ  КИЇВ  2003  24  1201  2008-04-29  2008-04-29  library   
Х71  ХГУ  ХОЛОДОВ В.И.  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВЫХ СИСТЕМ  ХАРЬКОВ  1985  16  433  2008-04-25  2008-04-25  library   
Х73  ІРЕ  ХОЛОД П.В.  ВИПРОМІНЮВАННЯ І ПРИЙОМ НАДШИРОКОСМУГОВИХ ІМПУЛЬСІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ  ХАРКІВ  2006  16  1336  2008-06-11  2008-06-11  library   
Х69  ІРЕ НАНУ  ХОДЗИЦЬКИЙ М.К.  ЗБУДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ НА МЕЖІ МЕТАМАТЕРІАЛІВ  ХАРКІВ  2010  20  1499  2010-12-24  2010-12-24  library   
Х69  ГАО  ХОДА О.О.  СПОСТЕРЕЖЕННЯ СУПУТНИКІВ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ  КИЇВ  2000  16  1111  2008-04-25  2008-04-25  library   
Х43  ХГУ  ХИЖНЯК С.Н.  РАССЕЯНИЕ ЄЛЕКТРОМАГНИТНІХ ВОЛН НА ДИЄЛЕКТРИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЯХ  ХАРЬКОВ  1985  15  748  2008-05-26  2008-05-26  library   
First Previous [ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.