-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
В12  САО РАН  ВАСИЛЬЕВ Е.О.  ПРОЦЕССЫ ЭНЕРГО- И МАССОБМЕНА МЕЖДУ ГАЛАКТИКАМИ И ОКОЛОГАЛАКТИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2015  25  1698  2016-02-02  2016-02-02  library   
Б93  ХНУ  БУТРИМ О.Ю.  ЗАСТОСУВАННЯ МОДОВИХ РОЗКЛАДАНЬ У ШИРОКОСМУГОВИХ ЗАДАЧАХ  ХАРКІВ  2015  36  1697  2015-12-21  2015-12-21  library   
С19  НАНУ ГАО  СЛЮСАР В.М.  МІКРОЛІНЗУВАННЯ ВІДДАЛЕНИХДЖЕРЕЛ В БАГАТОЧАСТИНКОВИХ ГРАВІТАЦІЙНО-ЛІНЗОВИХ   КИЇВ  2015  28  1696  2015-12-21  2015-12-21  library   
В19  НАНУ ГАО  ВАСИЛЕНКО А.А.  ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРІВ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ   КИЇВ  2015  24  1695  2015-12-21  2015-12-21  library   
М47  НАНУ ГАО  МЕЛЕХ Б.Я.  МОДЕЛЮВАННЯ СВІТІННЯ НЕБУЛЯРНИХ СЕРЕДОВИЩ  КИЇВ  2015  39  1694  2015-12-21  2015-12-21  library   
Г60  ХНУ  ГОЛЕВИЧ О.Б.  АНСАМБЛІ ШИРОКОСМУГОВИХ ХАОТИЧНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ  ОДЕСА  2015  20  1693  2015-10-05  2015-10-05  library   
А72  РИ НАНУ  АНТЮФЕЕВ О.В.  БІОПОЛЯРНІ МОЛЕКУЛЯРНІ ПОТОКИ В ОБЛАСТЯХ ЗОРЕУТВОРЕННЯ IRAS 05345+3157, IRAS   ХАРКІВ  2015    1692  2015-09-21  2015-09-21  library   
А33  КНУ  ЛЕБІДЬ А.В.  СПЕКТРОСКОПІЯ ПЛАЗМИ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО РОЗРЯДУ МІЖ КОМПОЗИТНИМИ  КИЇВ  2015  20  1691  2015-09-28  2015-09-28  library   
Ч-46  НАУ  ЧЕРЕМНИХ С.О.  ДОСЛІДЖЕННЯ СПОРАДИЧНИХ ІУЛЬТРАНИЗЬКОЧАСТОТНИХ ПРОЦЕСІВ   КИЇВ  2015  20  1690  2015-09-28  2015-09-28  library   
В19  САО  ВАСИЛЬЕВ Е.О.  ПРОЦЕССЫ ЭНЕРГО-И МАССООБМЕНА МЕЖДУ ГАЛАКТИКАМИ И ОКОЛОГАЛАКТИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2015  25  1689  2015-09-28  2015-09-28  library   
П25  ХНУ  ПЕНКІН Д.Ю.  ЗБУДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ"ЄМАХ СТРУКТУРАМИ З ІМПЕДАНСНИМИ   ХАРКІВ  2015  20  1688  2015-06-18  2015-06-18  library   
П25  ХНУ  ПЕНКІН Д.Ю.  ЗБУДЖЕННЯ ХВИЛЬ В ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ОБ ЄМАХ СТРУКТУРАМИ   ХАРКІВ  2015  20  1688  2015-09-28  2015-09-28  library   
П50  ІРЕ  ПОЛЕВОЙ С.Ю.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ОДНООСНИХ ГІРОТРОПНИХ МЕТАМАТЕРІАЛІВ  ХАРКІВ  2015  20  1687  2015-05-25  2015-05-25  library   
С31  ХНУ  СЕНЮТА В.С.  ФОРМУВАННЯ МОД ІЗ ПРОСТОРОВО-НЕОДНОРІДНОЮ ПОЛЯРИЗАЦІЄЮ У ХВИЛЕВІДНИХ  ХАРКІВ  2015  20  1686  2015-05-12  2015-05-12  library   
У51  ФИА РАН  УЛЬЯНОВ А.С.  ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ В СПОКОЙНОЙ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЕ  М.  2013  19  1685  2015-05-12  2015-05-12  library   
К95  ФИА РАН  КУТЬКИН А.М.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОСТИ БЛАЗАРОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН  М.  2014  14  1684  2015-05-12  2015-05-12  library   
Д81  ХГУ  ДУДНИК А.В.  ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПОТОКОВ И ИОНОВ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ВСПЛЕСКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ(к/д)  Харьков  1990  15  1683  2015-05-05  2015-05-05  library   
К46  ІРЕ  КИШКО С.О.  ВЗАЄМОДІЯ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ ПОЛІГЛИНТОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПОТОКІВ  ХАРКІВ  2014  20  1683  2015-05-12  2015-05-12  library   
Т81    ТУЗ В.Р.  РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА У КВАЗІПЕРІОДИЧНИХ ШАРУВАТИХ СИСТЕМАХ (к/д)  ХАРКІВ  2005  17  1682  2015-04-29  2015-04-29  library  РИ НАНУ 
Ж-72  ГАО НАНУ  ЖИЛЯЄВ Б.Ю.  ШВИДКА МАЛОМАСШТАБНА ЗМІННІСТЬ ЗІР  КИЇВ  2014  39  1681  2015-05-18  2015-05-18  library   
First Previous [ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.