-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
К56  ІРЕ  КОВАЛЕНКО О.І.  ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА НАСІННЯ РОСЛИН  ХАРКІВ  2008  21  1442  2009-05-19  2009-05-19  library   
С82  ХНУ  СТОРОЖЕНКО І.П.  ГЕНЕРАЦІЯ МІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЬ ВАРИЗОННИМИ СТРУКТУРАМИ НАПІВПРОВІДНИКІВ  ХАРКІВ  2009  32  1443  2009-05-19  2009-05-19  library   
К46  ХФТІ  КІЦЕНКО Ю.О.  ТЕОРІЯ РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АНІЗОТРОПНИХ ТА ІЗОТРОПНИХФОНОННИХ СИСТЕМАХ  ХАРКІВ  2009  20  1444  2009-05-19  2009-05-19  library   
А90  ФИАН  АСВАРОВ А.И.  МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯРНОГО УСКОРЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СВЕРХНОВЫХ  М.  1992  15  867  2009-05-19  2009-05-19  library   
Е51  ГАО  ЕЛИЇВ А.А.  ВПЛИВ МАГНІТНИХ ПОДЛІВ ПОШИРЕННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР КОСМІЧНИХ  КИЇВ  2007  20  1394  2009-05-19  2009-05-19  library   
Б86  ХНУ  БОЦУЛА О.В.  НЕСТІЙКОСТІ СТРУМУ В Ga As З УДАРНОЮ ІОНІЗАЦІЄЮ ТА ТУНЕЛЮВАННЯМ  ХАРКІВ  2007  16  1384  2009-05-19  2009-05-19  library   
Б93  ГАО  БУТЕНКО Г.З.  ДОСЛІДЖЕННЯ 2-МЕТРОВОГО ТЕЛЕСКОПА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АСТРОФІЗИЧНИХ  КИЇВ  2007  20  1396  2009-05-19  2009-05-19  library   
Д26  ХНУ  ДЕГТЯРЬОВ А.В.  СЕЛЕКЦІЯ ПОПЕРЕЧНИХ МОД В КВАЗІОПТИЧНИХ МЕТАЛОХВИЛЕВІДНИХ РЕЗОНАТОРАХ   ХАРКІВ  2007  15  1398  2009-05-19  2009-05-19  library   
Б44  ГАО  БЕЛЬСЬКА І.М.  ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХОНЬ АСТЕРОЇДІВ, КЕНТАВРІВ ТА ТІЛ ПОЯСУ КОЙПЕРА  КИЇВ  2007  30  1399  2009-05-19  2009-05-19  library   
В19  ИПФ РАН  ВАСЮНИН А.И.  РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО СОСТАВА МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЫ  М.  2008  18  2009-05-19  2009-05-19  library   
Є-51  ХНУРЕ  ЄЛІЗАРОВ М.О.  ХЕМОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГЕТЕРОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ МАЛОЇ І НАДМАЛОЇ  ХАРКІВ  2008  24  1425  2009-05-19  2009-05-19  library   
З-53  ІРЕ  ЗЕМЛЯНИЙ О.В.  ХАОТИЧНІ АВТОКОЛИІВАННЯ В ШИРОКОСМУГОВИХ ГЕНЕРАТОРАХ ІЗ ЗАТРИМКОЮ  ХАРКІВ  2008  20  1424  2009-05-19  2009-05-19  library   
К72  ІРЕ  КОСТИЛЬОВА О.В.  ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХВИЛЕВОДУ З ШАРУВАТО-ПЕРІОДИЧНИМИ СТІНКАИ  ХАРКІВ  2007  16  1388  2009-05-19  2009-05-19  library   
З-13  ГАО  ЗАВІЗІОН О.В.  ВИКОРИСТАННЯ ЕКВІГРАВІТУЮЧИХ ФІГУР ДЛЯ ОПИСУ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ НЕБЕСНИХ ТІЛ  КИЇВ  2007  19  1397  2009-05-19  2009-05-19  library   
Ч-17  КНУ  ЧАМОР Т.Г.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-СПІНОВІ ХВИЛІ І КОЛИВАННЯ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ  КИЇВ  2006  20  1304  2009-05-19  2009-05-19  library   
Ч-43  САО РАН  ЧЕНЦОВ Е.Л.  ОПТИЧЕСКАЯ СПЕТРОСКОПИЯ ЗВЕЗД ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОЙ СВЕТИМОТИ В ГАЛАКТИКЕ  Н.АРХЫЗ  2004  36  1253  2009-05-19  2009-05-19  library   
М72  ХНУ  МЛАДЬОНОВ П.Л.  ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА ПЛОСКИХ ДВОПЕРІОДИЧНИХ РЕШІТКАХ   ХАРКІВ  2008  18  1407  2009-05-19  2009-05-19  library   
К68  НГТУ  КОРОЛЕВ А.В.  МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИГНАЛОВ, ОСНОВАННЫЕ НА СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ   НИЖНИЙ НОВГОРОД  2009  18  1427  2009-05-27  2009-05-27  library   
Т19  ХФТІ  ТАНАТАРОВ І.В.  НЕЛОКАЛЬНА ГІДРОДИНАМІКА ТА ВЗАЄМОДІЯ КВАЗІЧАСТИНОК ІЗ МЕЖЕЮ  ХАРКІВ  2009  20  1430  2009-05-27  2009-05-27  library   
Ф33  ІТ  ФЕДОРУК Я.Г.  ГІРОТРОПНИЙ СПІРАЛЬНИЙ ТЕРМОЕЛЕЕНТ  ЧЕРНІВЦІ  2009  20  1428  2009-05-27  2009-05-27  library   
First Previous [ 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.