-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Б44  ГАО  БЕЛЬСКАЯ И.Н.  ФОТОМЕТРИЯ И ПОЛЯРИМЕТРИЯ М-ТПА  КИЕВ  1987  10  481  2007-10-15  2007-10-15  library   
К84  ГАО НАНУ  КРУГЛИЙ Ю.М.  ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ, ЩО НАБЛИЖАЮТЬСЯ ДО ЗЕМЛІ  К.  2004  20  1235  2008-01-14  2008-01-14  library   
Ш37  ГАО НАНУ  ШЕВЧЕНКО В.Г.  ФОТОМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ: ФАЗОВІ ЗАЛЕЖНОСТІ БЛИСКУ, ФОТОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ  КИЇВ  1997  16  1082  2008-05-19  2008-05-19  library   
К59  ГАО НАНУ  КОЗАК П.М.  ФОТОМЕТРІЯ І КІНЕМАТИКА МЕТЕОРІВ ЗА ТЕЛЕВІЗІЙНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ  КИЇВ  2006  22  1301  2008-01-08  2008-01-08  library   
Л85  НАНУ  ЛУПІШКО Д.Ф.  ФОТОМЕТРІЯ І ПОЛЯРИМЕТРІЯ АСТЕРОЇДІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ  ХАРКІВ  1999  32  915  2008-06-02  2008-06-02  library   
Л85  ГАО  ЛУПІШКО Д.Ф.  ФОТОМЕТРІЯ ІПОЛЯРИМЕТРІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ  ХАРКІВ  1991  32  957  2008-06-02  2008-06-02  library   
Ч-75  ГАО  ЧОРНИЙ В.Г.  ФОТОМЕТРІЯ МАЛИХ АСТЕРОЇДІВ ГОЛОВНОГО ПОЯСУ.ОБЕРТАННЯТА ПОДВІЙНІСТЬ  КИЇВ  2018  28  1762  2019-12-16  2019-12-16  library   
Г87  ГАО  ГРОМАКІНА Т.А.  ФОТОМЕТРІЯ ТА СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ ВИБРАНИХ МАЛИХ ТІЛ ЗОВНІШНЬОЇ  КИЇВ  2019  23  1825  2022-01-18  2022-01-18  library   
М28  ЧНУ  МАРКОВ А.В.  ФОТОПРИЙМАЧІ ІЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ  ЧЕРНІВЦІ  2002  20  1128  2008-02-05  2008-02-05  library   
С84  ЧНУ  СТРЕБЕЖЕВ В.М.  ФОТОЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ І ТОНКОПЛІВКОВІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ФІЛЬТРИ  ЧЕРНІВЦІ  2002  20  1114  2008-04-09  2008-04-09  library   
М74  САО РАН  МОИСЕЕВА А.В.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРКИ СР ЗВЕЗД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПЕКТРОСКОПИИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2019  14  1783  2021-08-12  2021-08-12  library   
М19  САО  МАЛОГОЛОВЕЦ Е.В.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПОНЕНТ МАЛОМАССИВНЫХ КРАТНЫХ ЗВЕЗД  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2007  15  1366  2008-06-11  2008-06-11  library   
З-53  ІРЕ  ЗЕМЛЯНИЙ О.В.  ХАОТИЧНІ АВТОКОЛИІВАННЯ В ШИРОКОСМУГОВИХ ГЕНЕРАТОРАХ ІЗ ЗАТРИМКОЮ  ХАРКІВ  2008  20  1424  2009-05-19  2009-05-19  library   
У31  ІРЕ  УДОВЕНКО А.П.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛІНІЙ ПЕРЕДАЧІ ЗІМПЕДАНСНИМИ МЕЖАМИ  ХАРКІВ  2007  15  1400  2008-11-27  2008-11-27  library   
Г46  ИРЭ РАН  ГИРИЧ С.В.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕНН БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ,СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ СИММЕТРИЧНОЙ  М.  2000  19  1010  2007-11-06  2007-11-06  library   
И-44  НИИ ИС  ИЛЛАРИОНОВ И.А.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ И РАССЕИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА АНТЕНН СВЧ И КВЧ  Н.НОВГОРОД  2011  19  1552  2011-12-02  2011-12-02  library   
С24  САО  СВЕРТИЛОВ С.И.  ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕНТГЕНОВСКИХ ДВОЙНЫХ ЗВЕЗД, ПУЛЬСАРОВ И ГАММА-ВСПЛЕСКОВ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2006  32  1329  2008-05-27  2008-05-27  library   
Д67  ІРЕ  ДОН Н.Г.  ХВИЛЕВОДНІ ТА ПЕРІОДИЧНІ СТРУКТУРИ, УТВОРЕНІ ХВИЛЕВОДАМИ ДОВІЛЬНОГО  ХАРКІВ  2007  16  1372  2008-06-11  2008-06-11  library   
М91  КНУ  МУСАТЕНКО К.С.  ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В ОКОЛІ УДАРНИХ ХВИЛЬ У КОСМІЧНІЙ ПЛАЗМІ: СПОСТЕРЕЖЕННЯ   КИЇВ  2009  20  2009-06-02  2009-06-02  library   
К82  СДУ  КРИВЕЦЬ О.С.  ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ У ПРИЛАДАХ З ВІДКРИТИМИ ХВИЛЕВОДНО-ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ СТРУКТУРАМИ  СУМИ  2004  18  1262  2008-01-14  2008-01-14  library   
First Previous [ 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.