-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
В12  ГАО НАНУ  ВАВИЛОВА І.Б.  АСТРОІНФОРМАТИКА ВЕЛИКОМАСШТАНИХ СТРУКТУР ВСЕСВІТУ  КИЇВ  2020  40  1782  2021-06-15  2021-06-15  library   
К29  ЛНУ  КАГАЛО І.О.  ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ РБСЛУГОВУВАННЯ МЕРЕЖ  ЛЬВІВ  2020  20  1780  2021-06-15  2021-06-15  library   
0-47  ЛНУ  ОЗІРКОВСЬКИЙ Л.Д.  РОЗВИТОК ТЕОРИТИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ  ЛЬВІВ  2020  40  1788  2021-06-15  2021-06-15  library   
П14  ТНТУ  ШАЛАМАР А.М.  МЕТОДИ І ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  ТЕРНОПІЛЬ  202  20  1796  2021-06-15  2021-06-15  library   
Б57  ЛНУ  БЕШЛЕЙ М.І.  СИНТЕЗ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕНЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ  ЛЬВІВ  2021  48  1795  2021-06-15  2021-06-15  library   
К56  ЛНУ  КОВАЛЕВ В.О.  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ  ЛЬВІВ  2021  20  1794  2021-06-15  2021-06-15  library   
М5  ЛНУ  МАКСИМЮК Т.А.  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРВЛІННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИМИ СИСТЕМАМИ  ЛЬВІВ  2021  44  1793  2021-06-15  2021-06-15  library   
П27  САО РАН  ПЕРЕПЕЛИЦЫН А.Е.  АППАРАТУРА ДЛЯ ПОНАРАМНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ  С.Пб  2021  15  1799  2021-06-15  2021-06-15  library   
А78  ГАО НАНУ  КРАВЧЕНКО В.О.  ДИНАМІКА ОЗОНОВОГО ШАРУ ПІД ВПЛИВОМ ПЛАНЕТАРНИХ ХВИЛЬ  КИЇВ  2021  20  1798  2021-06-15  2021-06-15  library   
К43  ХФТІ  КИРИЛЛІН І.В.  ОРІЄНТАЦІЙНІ ЕФЕКТИ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЗАРЯДЖДЕНИХ ЧАСТИНОК  ХАРКІВ  202  32  1797  2021-06-15  2021-06-15  library   
М59  С.Пб ГУ  МАКРЮКОВ Д.В  ЭВОЛЮЦИЯ СЛАБОВОЗМУЩЕННОЙ ПЛАНЕТНОЙ СИСТЕМЫ   С.Пб  2021  18  1792  2021-06-15  2021-06-15  library   
П39  САО РАН  ПЛОХОТНИЧЕНКО В.Л.  АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ  С.Пб  2020  49  1781  2021-06-15  2021-06-15  library   
С60  САО РАН  СОЛОВЬЕВ Д.И.  ПРОТЯЖЕННЫЕ СТРУКТУРЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЛИКТОВОГО ИЗЛУСЕНИЯ  С.Пб  2021  26  1791  2021-06-15  2021-06-15  library   
Л84  ФТІНТ  ЛУКІЄНКО І.М.  ОСОБЛИВОСТІ МАГНЕТООПТИЧНИХЕФЕКТІВ   ХАРКІВ  2021  20  1801  2021-06-15  2021-06-15  library   
Л25  ФИАН  ЛАРЧЕНКОВА Т.И.  ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ НА НАБЛЮДАЕМЫЕ   МОСКВА  2021  26  1800  2021-06-15  2021-06-15  library   
Б23  ХНУ  БАННІКОВА О.Ю.  ТЕРОЇДАЛЬНІ СТРУКТУРИ В АСТРОФІЗИЧНИХ ОБ ЄКТАХ  ХАРКІВ  2020  40  1785  2021-06-15  2021-06-15  library   
О-53  САО РАН  ОПАРИН Д.В.  ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЯ НА ИОНИЗОВАННЫЙ ГАЗ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2020  14  1784  2021-06-15  2021-06-15  library   
Г62  ГАО НАНУ  ГОЛУБОВ О.А.  ДИНАМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ АСТЕРОЇДІВ  КИЇВ  2021  40  1803  2021-08-12  2021-08-12  library   
М74  САО РАН  МОИСЕЕВА А.В.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРКИ СР ЗВЕЗД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПЕКТРОСКОПИИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2019  14  1783  2021-08-12  2021-08-12  library   
Щ64  НАУ  ЩЕРБИНА О.А.  МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ АНТЕННИХ СИСТЕМ РАДІОМОНТОРІНГУ З ФЕЛЬТРАЦІЄЮ  КИЇВ  2021  44  1802  2021-08-12  2021-08-12  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.