-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
К71  ХНУ  КОСТРОВ Л.С.  ДОПЛЕРІВСЬКЕ ЗОНДУВАННЯ ШТУЧНОГЗБУРЕНОЇ СЕРЕДНЬОШИРОТНОЇ ІОНОСФЕРИ  ХАРКІВ  2004  20  1255  2008-05-21  2008-05-21  library   
К72  ХНУ  КОСТРОВ Л.С.  ДОПЛЕРІВСЬКЕ ЗОНДУВАННЯ ШТУЧНО ЗБУРЕНОЇ СЕРЕДНЬОШИРОТНОЇ ІОНОСФЕРИ  ХАРКІВ  2004  20  1233  2008-05-21  2008-05-21  library   
М82  ХНУ  МОСКАЛЕНКО В.В.  ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ З АКТИВНИМИ ХВИЛЯМИ В ПЕРІОДИЧНИХ  ХАРКІВ  2005  16  1308  2008-05-21  2008-05-21  library   
М82  ХНУ  МОСКАЛЕНКО В.В.  ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ З АКТИВНИМИ ХВИЛЯМИ В ПЕРІОДИЧНИХ  ХАРКІВ  2005  16  1298  2008-05-21  2008-05-21  library   
О-69  ХНУ  ОРОБІНСЬКИЙ А.М.  ЕЛЕКТРООПТИЧНІ РЕЗОНАНСНІ НВЧ МОДУЛЯТОРИ ЛАЗЕРНИХ ВІДДАЛЕМІРІВ  ХАРКІВ  2002  20  1170  2008-05-21  2008-05-21  library   
П65  ХНУ  ПОЧАНІН Г.П.  ВИПРОМІНЮВАННЯ НАДШИРОКОСМУГОВИХ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ  ХАРКІВ  2003  16  1198  2008-05-21  2008-05-21  library   
Ч-48  ХНУ  ЧЕРКАШИНА О.Л.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АКУСТООПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  ХАРКІВ  2004  17  1239  2008-05-21  2008-05-21  library   
Ч-48  ХНУ  ЧЕРКАШИНА О.Л.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АКУСТООПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  ХАРКІВ  2004  17  1247  2008-05-21  2008-05-21  library   
Ц55  ХНУ  ЦЕХМІСТРО Р.І.  ФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ  ХАРКІВ  2003  16  1214  2008-05-21  2008-05-21  library   
Я47  ХНУ  ЯКОВЕНКО І.В.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ НВЧ-ДІАПАЗОНУ В НЕОДНОРІДНИХ  ХАРКІВ  2003  32  1190  2008-05-26  2008-05-26  library   
Ш37  ХНУ  ШЕВЧЕНКО В.В.  ІМПУЛЬСНО-ПЕРІОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПОТУЖНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ СУБМІКРОННОГО  ХАРКІВ  2004  33  1230  2008-05-26  2008-05-26  library   
Т35  ХНУ  ТЕРЕЩЕНКО В.Л.  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД НЕРУЙНІВНОГО ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ СТАНУ  ХАРКІВ  2002  16  1130  2008-05-26  2008-05-26  library   
Р15  ХНУ  РАДЧЕНКО В.В.  ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ КОНФОРМНИМИ СФЕРИЧНИМИ АНТЕНАМИ  ХАРКІВ  2007  17  1343  2008-06-11  2008-06-11  library   
Б82  ХНУ  БОРИСКІНА О.П.  ЕНЕРГІЇ ВОДНЕВИХ ЗВ"ЯЗКІВ, ЩО СТАБІЛІЗУЮТЬ КОНФОРМАЦІЮ ГІДРАТОВАНИХ  ХАРКІВ  2007  20  1340  2008-06-11  2008-06-11  library   
Р15  ХНУ  РАДЧЕНКО В.В.  ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ КОНФОРМНИМИ СФЕРИЧНИМИ АНТЕНАМИ  ХАРКІВ  2007  17  1354  2008-06-11  2008-06-11  library   
Д26  ХНУ  ДЕГТЯРЬОВ А.В.  СЕЛЕКЦІЯ ПОПЕРЕЧНИХ МОД В КВАЗІОПТИЧНИХ МЕТАЛОХВИЛЕВІДНИХ РЕЗОНАТОРАХ  ХАРКІВ  2007  16  1360  2008-06-11  2008-06-11  library   
Б86  ХНУ  БОЦУЛА О.В.  НЕСТІЙКОСТІ СТРУМУ В GaAs З УДАРНОЮ ІОНІЗАЦІЄЮ ТА ТУНЕЛЬНИМИ ЕФЕКТАМИ  ХАРКІВ  2007  16  1384  2008-06-11  2008-06-11  library   
М85  ХНУ  МОТІЄНКО Р.О.  ОБЕРТАЛЬНІ СПЕКТРИ МОЛЕКУЛ ФУРФУРОЛУ, ГЛІЦИНУ І УРЕТАНУ В МІКРОХВИЛЬОВОМУ ДІАПАЗ  ХАРКІВ  2008  16  1386  2008-06-11  2008-06-11  library   
М72  ХНУ  МЛАДЬОНОВ П.Л.  ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА ПЛОСКИХ ДВОПЕРІОДИЧНИХ РЕШІТКАХ  ХАРКІВ  2008  18  1387  2008-06-11  2008-06-11  library   
Б27  ХНУ  БАСКАКОВ О.І.  МІЛІМЕТРОВІ ТА ІНФРАЧЕРВОНІ СПЕКТРИ МОЛЕКУЛ У ВЗАЄМОДІЮЧИХ КОЛИВАЛЬНИХ СТАНАХ  ХАРКІВ  2007  28  1369  2008-06-11  2008-06-11  library   
First Previous [ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.