-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ш48  ХГУ  Шепелєв В.О. (к.ф.-м.н.)  КУТОВА СТРУКТУРА ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИХ   Харьков  2010  17  1669  2013-04-22  2013-04-22  library  РИ НАНУ 
К59  НАУ  КОЗИРЄВ Є.С.  ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КАТАЛОГУ ПОЛОЖЕНЬ  КИЇВ   2013  23  1607  2013-04-09  2013-04-09  library   
П-89  САО РАН  ПУСТИЛЬНИК С.А.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБЫЧНЫХ МАЛОМАССИВНЫХ ГАЛАКТИК  Н.АРХЫЗ  2013  31  1605  2013-04-08  2013-04-08  library   
С-50  ГАО  СМЕРЧИНСЬКИЙ С.В.  СТАН РЕЧОВИНИ ТА ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАЛЬНИХ ВИРОДЖЕНИХ КАРЛИКІВ  КИЇВ  2013  23  1606  2013-04-08  2013-04-08  library   
C89  НАІ  СУХОВ П.П.  ОСОБЛИВОСТІ ФОТОМЕТРІЇ ВИБРАНИХ ГЕОСТАЦІОНАРНИХ СУПУТНИКІВ   КИЇВ  2013  16  1604  2013-04-01  2013-04-01  library   
Д51  ГАО НАНУ  ДЛУГАЧ Ж.М.  РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ОБ*АМИ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ  КИЇВ  2013  40  1603  2013-03-27  2013-03-27  library   
К17  ХНУ  КОЛІБЕРДА М.Є.  МЕТОД СПЕКТРАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ РОЗСІЯННЯ У ЗАДАЧАХ ДИФРАКЦІЇ ХВИЛЬ  ХАРКІВ   2013  20  1602  2013-03-27  2013-03-27  library   
С91  ГАО НАНУ  СУХОРУКОВ А.В.  ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛІВ ІНТЕНСИВНОСТІ СПЕКТРАЛЬНИХ ЛІНІЙ  КИЇВ  2013  25  1601  2013-03-27  2013-03-27  library   
П57  ІРЕ НАНУ  ПОПКОВ О.Ю.  АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНІ НЕОДНРІДНОСТІ У ВІДКРИТИХ РЕЗОНАТОРАХ  ХАРКІВ  2012  20  1600  2013-03-27  2013-03-27  library   
П75  ІРЕ НАНУ  ПРИКОЛОТІН С.А.  УЗАГАЛЬНЕНЯ МЕТОДУ ЧАСТКОВИХ ОБЛАСТЕЙ З УРАХУВАННЯМ УМОВИ НА РЕБРІ  ХАРКІВ  2012  20  1583  2013-03-25  2013-03-25  library   
П75  КНУ  ПРИСЯЖНЕВИЧ І.В.  ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЗМИ ДИНАМІЧНИХ ГАЗОРОЗРЯДОВИХ СИСТЕМ  КИЇВ  2012  20  1599  2012-12-24  2012-12-24  library   
Р83  ХНУРЕ  РУЖЕНЦЕВ М.В.  РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯРАДІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ  ХАРКІВ  2012  36  1598  2012-12-24  2012-12-24  library   
А19  ІРЕ  АВЕРКОВ Ю.О.  ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК ТА ЄЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ  ХАРКІВ  2012  32  1585  2012-12-17  2012-12-17  library   
М74  САО РАН  МОИСЕЕВ А.В.  СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ ГАЛАКТИК ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ИХ ВНУТРЕННЕЙ КИНЕМАТИКИ  Н.АРХЫЗ  2012  29  1586  2012-12-17  2012-12-17  library   
Ф91  ХФТІ  ФРОЛОВ П.О.  ПОБУДОВА ОПЕРАТОРІВ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ВЗАЄМОДІЙ В МЕЗОН-НУКЛОННИХ СИСТЕМАХ   ХАРКІВ  2012  20  1587  2012-12-17  2012-12-17  library   
Ш66  ЛНУ  ШКЛЯРСЬКИЙ В.І.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИ ПОБУДОВИ СКАНУВАЛЬНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ОПТИЧНИХ МІКРОСКО  ЛЬВІВ  2012  36  1588  2012-12-17  2012-12-17  library   
Н-16  ІПФ  НАГОРНИЙ Д.А.  ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАЗМОВИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ДЖЕРЕЛА  СУМИ  2012  21  1589  2012-12-17  2012-12-17  library   
Н90  ХФТІ  НУРМАГАМБЕТОВ О.Ю.  ДУАЛЬНО-СИМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ СУПЕРГРАВІТАЦІЇ  ХАРКІВ  2012  30  1590  2012-12-17  2012-12-17  library   
Б53  САО РАН  БЕСКИН Г.М.  ИССЛЕДОВАНИЕ БІСТРОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ  Н.АРХЫЗ  2012  36  1591  2012-12-17  2012-12-17  library   
Т34  САО РАН  ТЕПЛЯКОВА А.Л.  ЭВОЛЮЦИЯ КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК И ЕЁ СВЯЗЬ С ОКРУЖЕНИЕМ  Н.АРХЫЗ  2012  20  1592  2012-12-17  2012-12-17  library   
First Previous [ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.