-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
С44  ХНУ  СКОРИК А.О.  ТОНКА СТРУКТУРА РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПОЗОНІ  ХАРКІВ  2018  1827  2022-02-16  2022-02-16  library   
Д79  ХНУ  ДОМІН О.М.  ВИПРОМІНЮВАННЯ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ  ХАРКІВ  2021  44  1814  2022-01-18  2022-01-18  library   
К56  ГАО НАНУ  БОВЧАЛЮК В.П.  ФОТОМЕТРИЧНІ ТА ЛІДАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОЗОЛІВ В АТМОСФЕРІ  КИЇВ  2019  23  1815  2022-01-18  2022-01-18  library   
Ф44  ХНУ  ФЕСЕНКО В.І.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ШТУЧНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛАХ  ХАРКІВ  2020  36  1816  2022-01-18  2022-01-18  library   
А72  ХНУ  АНТОНЄНКО Є.О.  СИСТЕМА ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН І СУСПЕНЗІЙ  ХАРКІВ  2021  23  1817  2022-01-18  2022-01-18  library   
Ш37  ХНУ  ШЕВЦОВА А.І.  МІРА ОБЕРТАННЯ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ  ХАРКІВ  2021  25  1818  2022-01-18  2022-01-18  library   
Ш95  ГАО НАНУ  ШУБІНА О.С.  ОСОБЛИВОСТІ КОРОТКОПЕРІОДИЧНИХ ТА ДОВГОПЕРІОДИЧНИХ КОМЕТ НА ОСНОВІ  КИЇВ  2019  28  1819  2022-01-18  2022-01-18  library   
В12  ГАО НАНУ  ВАВИЛОВА І.Б.  АСТРОІНФОРМАТИКА ВЕЛИКОМАСШТАНИХ СТРУКТУР ВСЕСВІТУ  КИЇВ  2020  40  1820  2022-01-18  2022-01-18  library   
Ш31  КУ ЛЕВЕН  ШЕВЧУК М.В.  СПАЙКИ ТА СТРАЯ ЯК ТОНКА СТРУКТУРА СОНЯЧНОГО ДЕКАМЕТРОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ  ЛЕВЕН, БЕЛЬГІЯ  2016  22  1821  2022-01-18  2022-01-18  library   
А95  ХНУ  АХМЕДОВ Р.Д.  ПОЛЯ ІМПУЛЬСНИХ АНТЕН У ЛІНІЙНОМУ ТА НЕЛІНІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩАХ  ХАРКІВ  2021  20  1822  2022-01-18  2022-01-18  library   
С32  ХНУ  СЕРДЕГА І.В.  КОЛИВНА ДИНАМІКА ДОМІШКОВИХ НАНОКОМПЛЕКСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕРАГЕРЦОВИХ  ХАРКІВ  2020  22  1824  2022-01-18  2022-01-18  library   
Г87  ГАО  ГРОМАКІНА Т.А.  ФОТОМЕТРІЯ ТА СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ ВИБРАНИХ МАЛИХ ТІЛ ЗОВНІШНЬОЇ  КИЇВ  2019  23  1825  2022-01-18  2022-01-18  library   
С82  ХНУ  ЄГОРОВ В.А.  ПІДВИЩЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ  ХАРКІВ  2020  22  1826  2022-01-18  2022-01-18  library   
Ш13  САО РАН  ШАБЛОВИНСКАЯ Е.С.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ АКТИВНЫХ ГАЛАКТИК ПО НАБЛЮДЕНИЯМ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2021  14  1805  2021-12-20  2021-12-20  library   
С60  САО РАН  СОЛОВЬЕВА Ю.Н.  ЯРЧАЙШИЕ ЗВЕЗДЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕСТНОЙ ГРУППЫ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2021  20  1806  2021-12-20  2021-12-20  library   
К89  ГАО НАНУ  КУЗЬО Т.В.  МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИЛЬНИХ УДАРНИХ ХВИЛЬ  КИЇВ  2021  28  1807  2021-12-20  2021-12-20  library   
Ц-56  ІФН НАНУ  ЦИБРІЙ З.Ф.  ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ   КИЇВ  2021  39  1813  2021-12-20  2021-12-20  library   
Б48  ХНУ  БЕРДНИК С.Л.  ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ КОМБІНОВАНИМИ ВИБРАТОРНО-ЩІЛИННИМ   ХАРКІВ  2021  40  1812  2021-12-20  2021-12-20  library   
М17  ХФТІ  МАКСИМЕНКО О.В.  ВЗАЄМОДІЯ ГВИНТОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПУЧКІВ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ  ХАРКІВ  2021  19  1811  2021-12-20  2021-12-20  library   
К-56  ІРЕ НАНУ  КОВАЛЬОВ Є.О.  ВІДКРИТІ РЕЗОНАНСНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРІВ   ХАРКІВ  2021  20  1809  2021-12-20  2021-12-20  library   
First Previous [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.