-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
С32  ХНУ  СЕРДЕГА І.В.  КОЛИВНА ДИНАМІКА ДОМІШКОВИХ НАНОКОМПЛЕКСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕРАГЕРЦОВИХ  ХАРКІВ  2020  22  1824  2022-01-18  2022-01-18  library   
С82  ХНУ  ЄГОРОВ В.А.  ПІДВИЩЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ  ХАРКІВ  2020  22  1826  2022-01-18  2022-01-18  library   
С44  ХНУ  СКОРИК А.О.  ТОНКА СТРУКТУРА РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ У ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПОЗОНІ  ХАРКІВ  2018  1827  2022-02-16  2022-02-16  library   
А27  ХНУРЕ  АГЕЄВ Д.В.  АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТУВАННЯ ТОПОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  2002  20  1174  2007-09-20  2007-09-20  library   
А56  ХНУРЕ  АЛЬ-МАХЛАФІ М.А.  ПРОБЛЕМА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ У СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ*ЗКУ  ХАРКІВ  2001  15  1059  2007-10-03  2007-10-03  library   
Б24  ХНУРЕ  БАРАННИК О.А.  ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КВАЗІОПТИЧНОГО РЕЗОНАТОРА ХАККІ-КОЛЕМАНА  ХАРКІВ  2004  20  1222  2007-10-15  2007-10-15  library   
Г48  ХНУРЕ  ГІМПІЛЕВИЧ Ю.Б.  РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ТЕХНІКИ ВБУДОВАНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ  ХАРКІВ  2004  36  1249  2007-10-29  2007-10-29  library   
Г68  ХНУРЕ  ГОРДІЄНКО Е.Ю.  БАГАТОЕЛЕМЕНТНІ БОЛОМЕТРИЧНІ ІЧ-ДЕТЕКТОРИ ЗІ СКАНУВАННЯМ НА ОСНОВІ  ХАРКІВ  2006  20  1310  2007-10-29  2007-10-29  library   
Г83  ХНУРЕ  ГРИГОР*ЄВ Є.В.  ВПЛИВ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ  ХАРКІВ  2004  16  1267  2007-11-05  2007-11-05  library   
Д69  ХНУРЕ  ДОРОШЕНКО В.О.  ТЕОРІЯ ДИФРАКЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГННІТНИХ ХВИЛЬ НА НЕОДНОРІДНИХ КОНІЧНИХ СТРУКТУРАХ  ХАРКІВ  2005  32  1286  2007-11-15  2007-11-15  library   
Д64  ХНУРЕ  ДОЛЖИКОВ В.В.  СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ВИПРОМІНЮЮЧИХ СИСТЕМ  ХАРКІВ  2005  33  1281  2007-11-15  2007-11-15  library   
І-29  ХНУРЕ  ІДРІССІ Я.Х.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ СИСТЕМ АБОНЕНТСЬКОГО РАДІОДОСТУПУ В ОФІСНИХ  ХАРКІВ  2002  20  1175  2007-11-27  2007-11-27  library   
К27  ХНУРЕ  КАРТАШОВ В.М.  РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТАУДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ РАДІОАКУСТИЧНОГО І АКУСТИЧНОГО  ХАРКІВ  2003  36  1183  2007-12-26  2007-12-26  library   
К30  ХНУРЕ  КАЧЕР В.С.  МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНОГО СТАНУ ПРОТЕЗОВАНОЇ НОГИ  ХАРКІВ  2004  22  1227  2007-12-26  2007-12-26  library   
К72  ХНУРЕ  КОСТРОМИЦЬКИЙ А.І.  РОЗВИТОК МЕТОДІВ ПАРАМЕТИЧНОГО СИНТЕЗУ ТА СХЕМОТЕХНІКИ ЧАСТОТНО-ВИБІРКОВИХ  ХАРКІВ  2004  20  1236  2008-01-17  2008-01-17  library   
М17  ХНУРЕ  МАКСИМОВА Н.Г.  ПОШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ  ХАРКІВ  2002  23  1162  2008-01-21  2008-01-21  library   
М80  ХНУРЕ  МОРЩАВКА С.В.  РАДІОЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ РОСЛИННИХ ОБ"ЄКТІВ  ХАРКІВ  2005  20  1282  2008-02-12  2008-02-12  library   
П44  ХНУРЕ  ПОДГАЙКО О.І.  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЛІНІЙНОЇ  ХАРКІВ  2001  16  1062  2008-03-24  2008-03-24  library   
Р98  ХНУРЕ  РЯБУХІН О.О.  ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ РЕЗОНАТОРНІХ СЕНСОРІВ У НВЧ ДІАГНОСТИЦІ  ХАРКІВ  2002  18  1133  2008-03-27  2008-03-27  library   
С30  ХНУРЕ  СЕМЕНОВА О.К.  ДИФРАКЦІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ НА НЕЗАМКНЕТІЙ БІКОНІЧНІЙ СТРУКТУРІ  ХАРКІВ  2005  16  1288  2008-03-28  2008-03-28  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.