-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Б68  ІРЕ  БЛУДОВ Ю.В.  ПОВЕРХНЕВІ ПОЛЯРИТОНИ У НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАДГРАТКАХ У СИЛЬНИХ МАГНІТНИХ ПОЛЯХ  харків  2000  20  990  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б69  ІРЕ  БЛИЗНЮК Н.Ю.  АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ТА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ДИСКОВИХ АНТЕН  ХАРКІВ  2001  16  1042  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б69  ХНУ  БЛІОХ К.Ю.  ВЗАЄМОДІЯ ХВИЛЬ У ПАСИВНИХ ТА АКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ  ХАРКІВ  2001  16  1066  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б24  ИПА РАН  БАРАБАНОВ С.И.  НАБЛЮДЕНИЯ МАЛЫХ ТЕЛ В ОКОЛОЗЕМНОМ КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  С.-Пб.  2001  20  1039  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б72  КНУ  БОБКОВ В.Б.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-СПІНОВІ ХВИЛІ В СТРУКТУРАХ З ЕПІТАКСІАЛЬНИМИ ФЕРИТОВИМИ ПЛІВКАМИ  КИЇВ  2001  20  1041  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б72  СДУ  БОБРО В.В.  ОСНОВНІ ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ГРАНИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕТОДУ ЕЛІПСОМЕТРІЇ  СУМИ  1999  20  970  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б79  ГАО НАНУ  БОЛОТІН С.Л.  ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ І ОЦІНКА ГЕОДЕНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗА ДАНИМИ РНДБ СПОСТЕРЕЖЕНЬ  КИЇВ  2001  16  1057  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б81  ГАО НАНУ  БОНДАРЕНКО Н.В.  ТОВЩИНА ШАРУ РЕГОЛІТУ МІСЯЦЯ ЗА РАДІОЛОКАЦІЙНИМИ ТА ОПТИЧНИМИ ДАНИМИ  КИЇВ  1998  16  941  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б82  ХДУ  БОРИСКІНА С.В.  РОЗСІЯННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ХВИЛЬ ТА ПУЧКІВ НА НЕОДНОРІДНОСТЯХ У ВІДКРИТИХ ХВИЛЕВОДАХ  ХАРКІВ  1999  20  955  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б87  ГАО НАНУ  БРАЖЕНКО А.І.  ДОСЛІДЖЕННЯ СПЛЕСКОВОГО КОМПОНЕНТУ ДЕКАМЕТРОВОГО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ СОНЦЯ  КИЇВ  2000  16  1020  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б82  САО  БОРИСОВ Н.В.  АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗБРАННЫХ ДВОЙНЫХ СИСТЕМ С АКРЕЦИЕЙ ПО ДАННЫМ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1997  20  1096  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б83  САО РАН  БОРОВИК В.Н.  ИССЛЕДОВАНИЕ СПОКОЙНОГО СОЛНЦА В МИКРОВОЛНОВОМ ДИАПАЗОНЕ НА РАДИОТЕЛЕСКОПАХ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1997  42  1101  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б77  ХГУ  БОЙКО С.Н.  ВОЗБУЖДЕНИЕ РАДИАЛЬНЫХ ВОЛН В ПЛОСКИХ СПИРАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  ХАРЬКОВ  1989  16  636  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б86  ИОФ  БОЯРЧУК К.А.  ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАБОТКА МОРСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  М.  1987  16  566  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б74  ХГУ  БОГОМОЛОВ Н.М.  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН СЛОИСТОЙ СРЕДЕ С ОБЪЕМНЫМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ  ХАРЬКОВ  1984  24  597  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б73  ТГУ  БОГДАНОВ Ф.Г.  ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА НЕКОТОРЫХ СЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ  ТБИЛИСИ  1982  14  601  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б72  ХГУ  БОЕВ А.Г.  НЕЛИНЕЙНЫЕ ИОНИЗИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В ПЛАЗМЕ  ХАРЬКОВ  1983  24  362  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б83  ХГУ  ВОРОВСКИЙ И.В.  ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ДВУМЕРНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ХАРЬКОВ  1985  15  442  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б83  ХГУ  БОРОВСКИЙ И.В.  ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ДВУМЕРНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУ  ХАРЬКОВ  1985  15  2007-10-22  2007-10-22  library   
Б72  ХГУ  БОБКОВ В.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ С КИСЛОРОДОМ  ХАРЬКОВ  1983  16  2007-10-22  2007-10-22  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.