-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
П29  ХНУ  ПЕТРОВА С.А. (д.ф.-м.н.)  ФІЗИКА СПОСТЕРЕЖУВАНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ПУЛЬСАРІВ  ХАРКІВ  2009  32  1478  2010-01-08  2010-01-08  library  РИ НАНУ 
Н70  ІТ  НІЦОВИЧ О.В.  ФІЗИКА ШТУЧНО-АНІЗОТРОПНИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ  ЧЕРНІВЦІ  2009  20  1429  2009-05-27  2009-05-27  library   
К56  ГАО  КОВТЮХ В.В.  ФІЗИКО -ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬСУЮЧИХ НАДГІГАНТІВ І НЕЗМІННИХ ЗІР   КИЇВ  2009  32  1460  2009-12-08  2009-12-08  library   
Ц-56  ІФН НАНУ  ЦИБРІЙ З.Ф.  ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ   КИЇВ  2021  39  1813  2021-12-20  2021-12-20  library   
І-21  ГАО НАНУ  ІВАНОВА О.В.  ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ АКТИВНОСТІ КОМЕТНИХ ЯДЕР  КИЇВ  2004  19  1260  2007-11-27  2007-11-27  library   
К44  ІРЕ  КІСЕЛЬОВ В.К.  ФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РОЗСІЮВАННЯ ВКВАЗІОПТИЧНИХ  ХАРКІВ  2002  33  1115  2008-01-09  2008-01-09  library   
Ч-48  ІТ НАНУ  ЧЕРКЕЗ Р.Г.  ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОНИКНИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ  ЧЕРНІВЦІ   2013  40  1612  2013-05-13  2013-05-13  library   
Ф15  ХНУРЕ  ФАДІ М.Х.  ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НВЧ ВОЛОГОМЕТРІЇ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩ  ХАРКІВ  2005  18  1295  2008-04-18  2008-04-18  library   
К69  ГАО  КОРСУН П.П.  ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІДДАЛЕНИХ КОМЕТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ  КИЇВ  2018  38  1763  2019-12-16  2019-12-16  library   
М48  ГАО НАНУ  МЕЛЬНИК О.В.  ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАЛОНАСЕЛЕНИХ ГРУП ГАЛАКТИК МІСЦЕВОГО НАДСКУПЧЕННЯ  КИЇВ  2007  20  1395  2008-11-26  2008-11-26  library   
В26  КНУ  ВЕКЛИЧ А.М.  ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМІЧНОЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ ПЛАЗМИ З ДОМІШКАМИ ПАРІВ   КИЇВ  2013  36  1618  2014-11-26  2014-11-26  library   
Ц55  ХНУ  ЦЕХМІСТРО Р.І.  ФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ  ХАРКІВ  2003  16  1214  2008-05-21  2008-05-21  library   
Л-63  і-тТЕРМОЕЛ  ЛИСЬКО В.В.  ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ТА ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  ЧЕРНІВЦІ  2013  20  1611  2013-05-13  2013-05-13  library   
К97  ІТ НАНУ  КШЕВЕЦЬКИЙ О.С.  ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕАЛЬНОЇСТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ  ЧЕРНІВЦІ  2004  20  1258  2008-01-16  2008-01-16  library   
С89  КНУ  СУДАКОВ О.О.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ СИГНАЛІВ МАГНІТОРЕЗОНАНСНОЇ  КИЇВ  2001  20  1116  2008-04-09  2008-04-09  library   
П37  ХНУ  ПЛАКСІН С.В.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ШВИДКОДІЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ  ХАРКІВ  2007  30  1371  2008-06-11  2008-06-11  library   
Г98  БДМУ  ГУЦУЛ О.В.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ТА РЕОЛОГІЧНИХ   ЧЕРНІВЦІ  2016  27  1725  2016-06-08  2016-06-08  library   
І-45  ЛНУ  ІЛЬЧУК Г.А.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕССІВ РОСТУ ЗПАРОВОЇ ФАЗИ МОНОКРИСТАЛІВ І ЕПІТАКСІЙНИХ ШАРІВ  ЛЬВІВ  2002  36  1154  2007-11-27  2007-11-27  library   
Ч-48  ХНУ  ЧЕРКАШИНА О.Л.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АКУСТООПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  ХАРКІВ  2004  17  1239  2008-05-21  2008-05-21  library   
Ч-48  ХНУ  ЧЕРКАШИНА О.Л.  ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АКУСТООПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  ХАРКІВ  2004  17  1247  2008-05-21  2008-05-21  library   
First Previous [ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.