-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Ш95  ХГУ  ШУЛЬГА С.М.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У НЕРЕГУЛЯРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ  ХАРКІВ  2004  32  1251  2008-05-26  2008-05-26  library   
Ш95  ФИАН  ШУКУРОВ А.М.  МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ГАЛАКТИК  М.  1993  21  838  2010-01-08  2010-01-08  library   
Ш95  ГАО НАНУ  ШУБІНА О.С.  ОСОБЛИВОСТІ КОРОТКОПЕРІОДИЧНИХ ТА ДОВГОПЕРІОДИЧНИХ КОМЕТ НА ОСНОВІ  КИЇВ  2019  28  1819  2022-01-18  2022-01-18  library   
Щ61  ГАО  ЩЕРБІНІНА Т.Є.  МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СПЕКТРІВ S-РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ЮПІТЕРА  КИЇВ  2000  16  1015  2008-05-19  2008-05-19  library   
Щ61  ХГУ  ЩЕРБАК В.В.  ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ЛЕНТОЧНЫХ ДИФРАГМАХ  ХАРЬКОВ  1969  28  167  2008-05-20  2008-05-20  library   
Щ64  САО  ЩЕРБИНИН Г.П.  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ  ХАРЬКОВ  1974  18  69  2008-05-20  2008-05-20  library   
Щ64  НАУ  ЩЕРБИНА О.А.  МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ АНТЕННИХ СИСТЕМ РАДІОМОНТОРІНГУ З ФЕЛЬТРАЦІЄЮ  КИЇВ  2021  44  1802  2021-08-12  2021-08-12  library   
Щ94  МГУ  ЩЕГОЛЕВА Т.Ю.  ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАТАЦИИ БИОПОЛИМЕРОВ МЕТОДОМ СВЧ-ДИЭЛЕКТРОМЕТРИИ  М.  1981  22  441  2008-05-20  2008-05-20  library   
Щ95  ГАО  ЩУКИНА Н.Г.  БАГАТОРІВНЕВІ ЗАДАЧІ ПЕРЕНОСУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ДИАГНОСТИКА  КИЇВ  2001  28  1054  2008-05-19  2008-05-19  library   
Щ95  ГАО  ЩУКИНА Н.Г.  НЕРАВНОВЕСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕКТРА НЕЙТРАЛЬНОГО КИСЛОРОДАИ КАЛИЯ  КИЕВ  1985  20  590  2008-05-20  2008-05-20  library   
Щ95  ГАО  ЩУКИНА Н.Г.  НЕРАВНОВЕСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕКТРА НЕЙТРАЛЬНОГО КИСЛОРОДАИ КАЛИЯ  КИЕВ  1985  20  440  2008-05-20  2008-05-20  library   
Э17  ХДУ  ЄГОРОВА Н.П.  РОЗСІЯННЯ ХВИЛЬОВИХ ПУЧКІВ ТА ІМПУЛЬСІВ ПЛОСКИМИ ПОВЕРХНЯМИ  ХАРКІВ  1999  16  916  2008-05-22  2008-05-22  library   
Э95  ОГУ  ЭДЕЛЬМАН М.А.  ВЛИЯНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ УДАРНЫХ ВОЛН НА ПРОЦЕСС ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЯ  ОДЕССА  1991  16  681  2008-05-26  2008-05-26  library   
Ю16  ГАО  ЮДИН Р.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2000  29  1000  2008-05-20  2008-05-20  library   
Ю64  ГАО  ЮРЧИШИН В.Б.  ДОСЛІДЖЕННЯ ТОПОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ МАГНІТНИХ СТРУКТУР В АКТИВНИХ ОБЛАСТЯХ  КИЇВ  1998  18  964  2008-05-20  2008-05-20  library   
Ю78  ГАО  ЮРОВСЬКИЙ Ю.Ф.  МІЛІСЕКУНДНІ ПУЛЬСАЦІЇ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ СОНЦЯ: ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОХОДЖЕ  КИЇВ  2001  36  1048  2008-05-20  2008-05-20  library   
Ю96  САО РАН  ЮШКИН М.В.  ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ЗВЕЗД ВЫСОКОЙ СВЕТИМОСТИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2002  18  1166  2008-05-20  2008-05-20  library   
Ю98  ХГУ  ЮЩЕНКО А.Г.  СВЯЗАННЫЕ ВОЛНОВОДНО-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСЫ В ПРЯМОУГОЛЬНЫХ  ХАРЬКОВ  1989  16  684  2008-05-20  2008-05-20  library   
Я-49  САО РАН  ЯКУНИН И.А.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ВР ЗВЕЗД ГЛАВНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2014  14  1709  2016-02-22  2016-02-22  library   
Я-92  ІРЕ  ЯЦЕВИЧ О.І.  МОНІТОРІНГ ШУМАНІВСЬКОГО РЕЗОНАНСУ І МОДЕЛІ ДЖЕРЕЛ  ХАРКІВ  2009  16  1490  2010-05-17  2010-05-17  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.