-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
В36  ХГУ  ВЕРТИЙ А.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КВАЗИОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ФИЗИКЕ  ХАРЬКОВ  1986  46  656  2007-10-26  2007-10-26  library   
В31  ХГУ  ВЕРЕМЕЙ Н.В.  ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЗАМКНУТОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЭКРАНА ВБЛИЗИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ  ХАРЬКОВ  1989  15  663  2007-10-26  2007-10-26  library   
В32  ФИ АН  ВЕРЕТЕННИКОВ В.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКОГО РЕНГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИКРОПИНЧЕВОГО РАЗРЯДА  М.  1987  22  508  2007-10-26  2007-10-26  library   
В65  ИОФ  ВОЙЦЕХОВСКИЙ В.В.  ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СВЕТОВОДЫ ИЗ КРС-5 ДЛЯ СРЕДНЕГО ИК -ДИАПАЗОНА  М.  1988  22  507  2007-10-26  2007-10-26  library   
В12  ФИ АН  ВАВИЛОВ Ю.Н.  ОБРАЗОВАНИЕМЮОНОВ ПРЯМОГО РОЖДЕНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГИЧНЫМИ АДРОНАМИ  М.  1987  35  570  2007-10-26  2007-10-26  library   
В48  ХГУ  ВИНОГРАДОВ С.С.  МЕТОД ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АБЕЛЯ В ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ ПОТЕНЦИАЛА И ДИФРАКЦИИ  ХАРЬКОВ  1986  39  599  2007-10-26  2007-10-26  library   
В31  ИРЭ  ВЕРБИЦКИЙ И.Л.  АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ  М.  1969  12  164  2007-10-26  2007-10-26  library   
Б89  ИЗМИРАН  БРУЕВИЧ Е.А.  БАЛЬМЕРОВСКИЕ ЛИНИИ В ХРОМОСФЕРАХ СОЛНЦА И ПОЗДНИХ ЗВЕЗД  М.  1994  12  825  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б89  ИЗМИРАН  БРУЕВИЧ Е.А.  БАЛЬМЕРОВСКИЕ ЛИНИИ В ХРОМОСФЕРАХ СОЛНЦА И ПОЗДНИХ ЗВЕЗД  М.  1994  12  825  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  ІППММ  БУЛАЦИК О.О.  АНАЛІТИКО-ЧИСЛОВЕ РОЗВ*ЯЗУВАННЯ ОДНОГО НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ З ВІЛЬНЕОЮ ФАЗОЮ  ЛЬВІВ  2004  16  1250  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  СДУ  БУГАЙ О.М.  МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇАТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ  СУМИ  2006  22  1311  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б93  САО РАН  БУРСОВ Н.Н.  ГЛУБОКИЕ ОБЗОРЫ НЕБА НА РАТАН-600  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2003  23  1199  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  НГТУ  БУДАРАГИН Р.В.  РАСЧЕТ НЕОДНОРОДНЫХ ВОЛНОВЕДУЩИХ СТРУКТУР И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2003  18  1191  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б95  САО РАН  БЫЧКОВ В.Д.  ПРОБЛЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ И СТРУКТУРЫ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ЗВЕЗД  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1991  50  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б91  ГАО  БУРЛОВ-ВАСИЛЬЕВ К.А.  ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ И РАСПЕДЕЕНИЕ ЭНЕРГИИ В БЛИЖНЕЙ  КИЕВ  1991  14  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  ХГУ  БУРТЫКА М.В.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ С ПОВЕРХНОСТНЫМИ ЗВУКОВЫМИ И ПЛАЗМЕННЫМИ  ХАРЬКОВ  1983  18  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б95  ФИ АН  БЫЧЕНКОВ В.Ю.  КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИОННО-ЗВУКОВОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ПЛАЗМЫ И ПРОЦЕССОВ  М.  1987  34  506  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  ХГУ  БУЛГАКОВ А.А.  ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНТНЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СЛОИСТО-ПЕРИОДИЧЕСКИХ  ХАРЬКОВ  1987  27  501  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  ХГУ  БУЛГАКОВ С.А.  ТЕОРИЯ РЕЗОНАНСНЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ  ХАРЬКОВ  1987  18  568  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б95  ФИ АН  БЫКОВ А.А.  ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КВАРКОНИЕВ  М.  1988  11  615  2007-10-24  2007-10-24  library   
First Previous [ 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.