-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Б90  ХГУ  БУЦ В.А.  НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  ХАРЬКОВ  1969  22  166  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  ХГУ  БУЛГАКОВ Б.М.  РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В СПИРАЛЬОМ ВОЛНОВОДЕ  ХАРЬКОВ  1960  209  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  ХГУ  БУЗИК Л.М.  НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ СВЧ ПРИБОРОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГАРМОНИКАХ  ХАРЬКОВ  1972  20  73  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  ХГУ  БУДАНОВ В.Е.  ДИФРАКЦИЯ ПЛОСКИХ ВОЛН НА ЭШЕЛЕТТЕ  ХАРЬКОВ  1973  17  26  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  ХИРЭ  БУЗНИЦКАЯ Э.М.  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЕДИНИЦ ТЕКСТА  ХАРЬКОВ  1976  25  361  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б90  ХГУ  БУЛГАКОВ А.А.  К ТЕРИИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ И НЕЛИНЕЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПЛАЗМЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА  ХАРЬКОВ  1970  16  36  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б87  ИРЭ  БРАУДЕ С.Я., ЖУК И.Н. и др.  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЧАСТОТНЫХ СПЕКТРОВ КОСМИЧЕСКИХ РАДИОИСТОЧНИКОВ  ХАРЬКОВ  1971  28  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б87  НГТУ  БРИТОВ И.Е.  РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ СВЧ,КВЧ  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2003  19  1181  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б92  САО  БОРКОВА Т.В.  СТРУКТУРА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАРЫХ ЗВЕЗДНЫХ НАСЕЛЕНИЙ ГАЛАКТИКИ  РОСТОВ-НА-ДОНУ  2005  14  1276  2007-10-24  2007-10-24  library   
Б81  ГАО НАНУ  БОНДАРЕНКО Н.В.  ТОВЩИНА ШАРУ РЕГОЛІТУ МІСЯЦЯ ЗА РАДІОЛОКАЦІЙНИМИ ТА ОПТИЧНИМИ  КИЇВ  1998  16  1143  2007-10-24  2007-10-24  library   
В17  ІПМ  ВАНІН В.А.  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ  ХАРКІВ  2005  36  1292  2007-10-24  2007-10-24  library   
В19  ГАО НАНУ  ВАСИЛЬЄВА І.Е.  ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ГУСТИНИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇЯСКРАВОСТІ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  КИЇВ  1996  16  758  2007-10-24  2007-10-24  library   
В19  ИПА РАН  ВАСИЛЬЕВ М.В.  СОЗДАНИЕ И ИСПЛЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  С.-Пб  1999  22  950  2007-10-24  2007-10-24  library   
В25  ХНУ  ВДОВИЧЕНКО Р.В.  СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ ВЕНЕРИ ЗА ДАНИМИ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ  ХАРКІВ  2001  20  1046  2007-10-24  2007-10-24  library   
В27  ІРЕ  ВЕЛИЧКО Л.Г.  ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДИФРАКЦІЇ ДЛЯ ПЛОСКИХ ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУР  ХАРКІВ  1997  17  1084  2007-10-24  2007-10-24  library   
В42  ГАО НАНУ  ВІДЬМАЧЕНКО А.П.  ПЕРІОДИЧНІ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ АТМОСФЕР ЮПІТЕРА І САТУРНА  КИЇВ  1999  36  982  2007-10-24  2007-10-24  library   
В75  РГУ  ВОРОБЬЕВ Э.И.  ВЛИЯНИЕ ЗВЕЗДООБРАЗОВАНИЯ НА КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГАЛАКТИКАХ  РОСТОВ-НА-ДОНУ  2001  17  1073  2007-10-24  2007-10-24  library   
В12  ХГУ  ВАВРИВ Д.М.  ТЕОРИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ  ХАРЬКОВ  1979  22  13  2007-10-24  2007-10-24  library   
В12  ДФТИ  ВАКСЕР А.И.  ТЕПЛОВЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПОЛУПОВОДНИКАХ ПРИ СИЛЬНОМ РАЗОГРЕВЕ  ДОНЕЦК  1974  16  2007-10-24  2007-10-24  library   
В65  САР  ВОЙХАНСКАЯ Н.Ф.  СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НОВОПОДОБНЫХ ДВОЙНЫХ СИСТЕМ  НИЖНИЙ АРХЫЗ  1991  22  2007-10-24  2007-10-24  library   
First Previous [ 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.