-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Б44  ГАО НАНУ  БЕЛЬСЬКА І.М.  ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХОНЬ АСТЕРОЇДІВ, КЕНТАВРІВ ТА ТІЛ ПОЯСУ КОЙПЕРА  КИЇВ  2007  30  1391  2008-11-27  2008-11-27  library   
І-23  ГАО НАНУ  ІВАНЦОВА А.В.  ВИЗНАЧЕННЯ МАС ВЕЛИКИХ АСТЕРОЇДІВ НА ОСНОВІ НАЗЕМНИХ ПОЗИЦІЙНИХ  КИЇВ  2007  22  1392  2008-11-27  2008-11-27  library   
У31  ІРЕ  УДОВЕНКО А.П.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛІНІЙ ПЕРЕДАЧІ ЗІМПЕДАНСНИМИ МЕЖАМИ  ХАРКІВ  2007  15  1400  2008-11-27  2008-11-27  library   
К31  ІРЕ НАНУ  КАЩЕЄВ А.С.  ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ХВИЛЬОВИХ ЗБУРЕНЬ ІОНОСФЕРИ ТА МОРСЬКОЇ ПОВЕРХНІ  ХАРКІВ  2007  16  1401  2008-11-27  2008-11-27  library   
П16  ХНУ  ПАНАСЕНКО С.В.  ВАРІАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОСИГНАЛІВ РАДАРА ЧАСТКОВИХ ВІДБИТТІВ  ХАРКІВ  2008  19  1423  2008-11-27  2008-11-27  library   
Ц15  ОНАЗ  ЦАЛІЄВ Т.А.  АПЕРТУРНІ АНТЕНИ З ДИСКРЕТНОЮ РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ  ОДЕСА  2007  34  1355  2008-11-27  2008-11-27  library   
Б74  ИПА РАН  БОГОМОЛОВ Я.Л., КОЧЕТОВ А.В.,  ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПУЧКАМИ  ГОРЬКИЙ  1990  32  240  2008-12-01  2008-12-01  library   
Р24  САО РАН  РАСТЕГАЕВ Д.А.  КРАТНОСТЬ БЛИЗКИХ ЗВЕЗД ГАЛО И ТОЛСТОГО ДИСКА  Н.АРХЫЗ  2009  14  1446  2009-05-19  2009-05-19  library   
К17  ІРЕ НАНУ  КАЛМИКОВА Т.В.  МАГНІТОРЕЗОНАНСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАНУЛЬОВАНИХ НИЗЬКОРОЗМІРНИХ НАНОСТРУКТУР  ХАРКІВ  2009  19  1447  2009-05-19  2009-05-19  library   
Р64  ГАО НАНУ  РОЗЕНБУШ В.К.  ВЛАСТИВОСТІ РОЗСІЯНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МАЛИХ ТІЛ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ  КИЇВ  2007  37  2009-05-19  2009-05-19  library   
Ш-46  ГАО  ШЕМІНОВА В.А.  СТРУКТУРА, ДИНАМІКА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДРІБНОМАСШТАБНИХ МАГНІТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ФОТОСФЕРІ  КИЇВ  2007  36  2009-05-19  2009-05-19  library   
С81  ГАО  СТОДІЛКА М.І.  ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ПЕРЕНОСУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА АТМОСФЕРИ СОНЦЯ  КИЇВ  2008  34  2009-05-19  2009-05-19  library   
К82  ГАО  КРИШТАЛЬ О.Н.  ДРІБНОМАСШТАБНІ НЕСТІЙКОСТІ В ПЕРЕДСПАЛАХОВІЙ ПЛАЗМІ ПЕТЕЛЬ В АКТИВНІЙ ОБЛАСТІ   КИЇВ  2008  40  1434  2009-05-19  2009-05-19  library   
К72  ГАО  КОСТОГРИЗ Н.М.  АЕРОЗОЛЬНА СКЛАДОВА АТМОСФЕРИ УРАНА ЗА ДАНИМИ КОМБІНАЦІЙНОГО РОЗСІЯННЯ  КИЇВ  2008  24  1435  2009-05-19  2009-05-19  library   
Д69  ХНУ  ДОРОВСЬКИЙ В.В.  СОНЯЧНІ СПЛЕСКИ ТА ЇХНЯ СТРУКТУРА В ДЕКАМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ ДОВЖИН  ХАРКІВ  2008  17  2009-05-19  2009-05-19  library   
Т19  ГАО  ТАРАНУХА Ю.Г.  МАСИ ОРБІТИ ТІЛ ЗА ТЕЛЕВІЗІЙНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ  КИЇВ  2008  24  1436  2009-05-19  2009-05-19  library   
М30  ГАО  МАРЧЕНКО В.В.  РЕЛЯТИВІСТСЬКІ УДАРНІ ХВИЛІ В ОБОЛОНКАХ ГІПЕРНОВИХ ЗІР  КИЇВ  2008  20  1438  2009-05-19  2009-05-19  library   
Т31  ГАО  ТЄЛЕЖИНСКИЙ І.О.  НЕТЕПЛОВЕ РЕНТГЕНІВСЬКЕ ТА ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗАЛИШКІВ НАДНОВИХ ЗІР  КИЇВ  2008  24  1439  2009-05-19  2009-05-19  library   
Ш25  ГАО НАНУ  ШАРОВ П.Ю.  РОЗПОДІЛ МАТЕРІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ КОСМОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ДЕЯКИХ   КИЇВ  2008  21  1440  2009-05-19  2009-05-19  library   
М71  ГАО НАНУ  МІЩЕНКО М.І.  ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ РОЗСІЯННЯ У ВИПАДКОВИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ  КИЇВ  2008  38  1441  2009-05-19  2009-05-19  library   
First Previous [ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.