-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Н70  ІТ  НІЦОВИЧ О.В.  ФІЗИКА ШТУЧНО-АНІЗОТРОПНИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ  ЧЕРНІВЦІ  2009  20  1429  2009-05-27  2009-05-27  library   
Б20  ОНУ  БАЛАБАН А.П.  РЕЛАКСАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СЕНСОРАХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ НЕІДЕАЛЬНОГО ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ  ОДЕСА  2009  20  1452  2009-05-27  2009-05-27  library   
С82  ХНУ  СТОРОЖЕНКО І.П.  ГЕНЕРАЦІЯ МІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЬ ВАРИЗОННИМИ СТРУКТУРАМИ  ХАРКІВ  2009  32  1448  2009-05-27  2009-05-27  library   
Л64  КНУ  ЛІТОШЕНКО Т.Є.  ВЗАЄМОДІЯ РАДІАЛЬНО ОБМЕЖЕНИХ МОДУЛЬОВАНИХ ЕЛЕКТРОНИХ ПУЧКІВ  КИЇВ  2009  20  1451  2009-05-27  2009-05-27  library   
С30  САО РАН  СЕМЕНКО Е.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И КИНЕМАТИКИ ВЫБОРКИ  Н.АРХЫЗ  2009  16  1450  2009-05-27  2009-05-27  library   
С16  УГУ  САЛИЙ С.В.  МЕТАНОЛ И ДРУГИЕ ТРАСЕРЫ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЕЩЕСТВА В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ  ЕКАТЕРИНБУРГ  2009  23  1449  2009-05-27  2009-05-27  library   
Д43  ХНУ  ДЗЕДОЛІК І.В.  НЕЛІНІЙНІ ХВИЛІ ТА ІМПУЛЬСИ У ОПТИЧНИХ ВОЛОКНАХ І РЕЗОНАТОРАХ  ХАРКІВ  2009  31  1459  2009-06-02  2009-06-02  library   
Д75  СДУ  ДРОЗДЕНКО О.О.  ФІЗИКА ІНТЕНСИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПУЧКІВ У ВИСОКОЧАСТОТНИХ ПРИЛАДАХ О-ТИПУ  СУМИ  2009  19  1457  2009-06-02  2009-06-02  library   
М91  КНУ  МУСАТЕНКО К.С.  ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В ОКОЛІ УДАРНИХ ХВИЛЬ У КОСМІЧНІЙ ПЛАЗМІ: СПОСТЕРЕЖЕННЯ   КИЇВ  2009  20  2009-06-02  2009-06-02  library   
А62  ІРЕ  АМОСОВА А.І.  МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ДВОВИМІРНИХ ВІДКРИТИХ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ СТРУКТ  ХАРКІВ  2009  20  1455  2009-06-02  2009-06-02  library   
Ж91  СДУ  ЖУРБА В.О.  МОДЕЛЮВАННЯ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ  СУМИ  2009  19  1453  2009-06-02  2009-06-02  library   
І-24  ІРЕ  ІВАХНИЧЕНКО М.В.  ДРОБОВІ ОПЕРАТОРИ В ЗАДАЧАХ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ДИФРАКЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ  ХАРКІВ  2009  20  1456  2009-06-02  2009-06-02  library   
В19  КНУ  ВАСИЛЕНКО В.О.  СКАНУЮЧА БЛИЖНЬОПОЛЬОВА ОПТИЧНА МІКРОСКОПІЯ ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКА  КИЇВ  2009  19  1458  2009-06-02  2009-06-02  library   
М14  ІРЕ  МАЙЗЕЛІС З.О.  НЕАДИТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ СКІНЧЕННИХ ОДНОВИМІРНИХ ІЗИНГОВИХ ЛАНЦЮГІВ  ХАРКІВ  2009  20  1468  2009-12-07  2009-12-07  library   
Б88  ХФТІ  БРОДСЬКИЙ Р.Є.  СТАТИСТИЧНА ТЕОРІЯ ФРАГМЕНТАЦІЇ ТВЕРДОТІЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ  ХАРКІВ  2009  20  1469  2009-12-07  2009-12-07  library   
А95  НУУ  АХУНОВ Т.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ И ЄФФЕКТА МИКРОЛИНЗИРОВАНИЯ В ИЗБРАННЫХ  ТАШКЕНТ  2008  22  1234  2009-12-07  2009-12-07  library   
И95  САО  ИХСАНОВ Н.Р.  ИССЛЕДОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ КОМПАКТНЫХ ЗВЕЗДНЫХ ОБЪЕКТОВ  Н.АРХЫЗ  2008  29  1471  2009-12-07  2009-12-07  library   
В43  ІТФ  ВІЗНЮК О.В.  ТЕМНА ЕНЕРГІЯ І ТЕМНА МАТЕРІЯ ЯК ПРОЯВИ ГРАВІТАЦІЇ НА БРАНІ  КИЇВ  2008  16  1473  2009-12-07  2009-12-07  library   
К15  САО  КАЙСИН С.С.  Н-ОБЗОР ГАЛАКТИК И ГРУПП ГАЛАКТИК МЕСТНОГО ОБЪЁМА   Н.АРХЫЗ  2008  15  1474  2009-12-07  2009-12-07  library   
К21  ТГПУ  КАРАЧИК Н.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОНАЛЬНЫХ ЯРКИХ ТОЧЕК НА СОЛНЦЕ  ТАШКЕНТ  2008  22  1475  2009-12-08  2009-12-08  library   
First Previous [ 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.