-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Р30  САО  РЗАЕВ А.Х.  ВЫСОКОДИСПЕРСИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ БЕЛЫХ СВЕРХГИГАНТОВ  Н.АРХЫЗ  1992  18  818  2011-03-23  2011-03-23  library   
П89  ИКИ  ПУСТИЛЬНИК С.А.  НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИООБЪЕКТОВ  М.  1987  15  858  2011-03-23  2011-03-23  library   
Б43  ІРЕ  БІЛОУС О.І.  ВІДКРИТІ РЕЗОНАТОРИ З ЄШЕЛЕТНИМИ І ГРЕБІНЧАТИМИ ГРАТКАМИ  ХАРКІВ  1996  23  788  2011-03-23  2011-03-23  library   
Б82  ІРЕ  БОРИСЕНКО С.А.  ПОВЕРХНЕВІ ПОЛЯРИТОНИ В ДВОВИМІРНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ  ХАРКІВ  2002  16  1137  2011-03-23  2011-03-23  library   
Г15  САО  ГАЛАЗУТДИНОВ Г.А.  СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ЗВЕЗД  Н.АРХЫЗ  1995  12  871  2011-03-23  2011-03-23  library   
Ж34  САО  ЖАРИКОВ С.В.  ГЛУБОКОЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  Н.АРХЫЗ  1996  15  872  2011-03-23  2011-03-23  library   
М95  \ХНУРЕ  МИСИК Ф.Ф.  ПРОСТОРОВА РЕЖЕКЦІЯ ЧАСТКОВО ПОЛЯРИЗОВАНИХ ЗАВД ПРИ НЕІДЕНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  ХАРКІВ  2002  18  1149  2011-03-23  2011-03-23  library   
В-49  ІРЄ  ВИНОГРАДОВА О.Д.  МЕТОД ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ АБЕЛЯ В ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПОТЕНЦІАЛУ  ХАРКІВ  1996  18  780  2011-03-23  2011-03-23  library   
А-23  ГАО  АГАПІТОВ О.В.  ВЕЛИКОМАСШТАБНІ ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В НАВКОЛОЗЕМНОМУ КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ  КИЇВ  2002  20  1553  2011-11-24  2011-11-24  library   
АР  САО  НАСОНОВАО.Г.  МАССІ БЛИЗКИХ ГРУПП И СКОПЛЕНИЙ ПО ДВИЖЕНИЯМ ОКРЕСТНІХ ГАЛАКТИК  Н.АРХЫЗ  2011  21  1522  2011-11-24  2011-11-24  library   
АР  САО  ХАБИБУЛЛИНА М.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОГАЛАКТИК КАК КОСМОЛОГИЧЕСКИХ РЕПЕРОВ  Н.АРХЫЗ  2011  18  1523  2011-11-24  2011-11-24  library   
Р49  СДУ  РИБАЛКО О.О.  МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЯВИЩ В БАГАТОЗВ*ЯЗНИХ КВАЗІОПТИЧНИХ СИСТЕМАХ   СУМИ  2011  22  1524  2011-11-24  2011-11-24  library   
К93  ИА РАН  КУРБАТОВ Е.П.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЄВОЛЮЦИИ ГАЛАКТИК  М.  2011  18  1525  2011-11-24  2011-11-24  library   
С50  ХНУ  СМИРНОВ Г.В.  СТРУКТУРА КВАЗАРА В ГРАВІТАЦІЙНО - ЛІНЗОВІЙ СИСТЕМІ  ХАРКІВ  2011  18  1526  2011-11-24  2011-11-24  library   
Т34  ФИАН  ТЕПЛЫХ Д.А.  ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ ОТ АНОМАЛЬНЫХ ПУЛЬСАРОВ  М.  2011  14  1527  2011-11-24  2011-11-24  library   
Ж71  БГУ  ЖИЗНЕВСКИЙ В.А.  МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ  МИНСК  2011  21  1528  2011-11-24  2011-11-24  library   
П 22  ФИАН  КАЛЕНСКИЙ С В  МАЗЕРНОЕ И ТЕПЛОВОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛ В ОКРЕСНОСТЯХ ПРОТОЗВЕЗД  М.  2011  24  1529  2011-11-24  2011-11-24  library   
АР  ФИАН  КАЛЕНСКИЙ С В   МАЗЕРНОЕ И ТЕПЛОВОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛ В ОКРЕСНОСТЯХ ПРОТОЗВЕЗД НА РАННИХ   М.  2011  34  1530  2011-11-24  2011-11-24  library   
Л39  ХНУ  ЛЕГЕНЬКИЙ М.М.  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ВИПРОМІНЮВННЯ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ХВИЛЕВОДАХ  ХАРКІВ  2011  19  1531  2011-11-24  2011-11-24  library   
К14  ХНУ  КАЗАНСЬКИЙ О.В.  ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА РОЗСІЯННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ ІМПУЛЬСІВ СКЛАДНИМИ СТРУКТУРАМИ  ХАРКІВ  2011  20  1532  2011-11-24  2011-11-24  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.