-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
К56  ГАО  КОВТЮХ В.В.  ФІЗИКО -ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬСУЮЧИХ НАДГІГАНТІВ І НЕЗМІННИХ ЗІР   КИЇВ  2009  32  1460  2009-12-08  2009-12-08  library   
Д75  СДУ  ДРОЗДЕНКО О.О.  ФІЗИКА ІНТЕНСИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПУЧКВ У ВИСОКОЧАСТОТНИХ ПРИЛАДАХ О-ТИПУ  СУМИ  2009  19  1457  2009-12-08  2009-12-08  library   
А62  ІРЕ  АМОСОВА А.І.  МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ДВОВИМІРНИХ ВІДКРИТИХ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ   ХАРКІВ  2009  20  1455  2009-12-08  2009-12-08  library   
З-38  ХНУ  ЗАХОЖАЙ В.А.  СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ В ЗОРЯНИХ СИСТЕМАХ  ХАРКІВ  2007  34  1377  2009-12-08  2009-12-08  library   
М29  КНУ  МАРТИШ Є.В.  ЮНІЗАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В БАГАТОКОМПОНЕНТНІЙ ТА ГЕТЕРОФАЗНІЙ ПЛАЗМІ  КИЇВ  2009  28  1464  2009-12-14  2009-12-14  library   
К89  ВГУ  КУЗЬМИН Н.М.  ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАЕМЫХ СТРУКТУР В МОЛОДЫХ ЗВЕЗДНЫХ  Н.АРХЫЗ  2008  18  2009-12-14  2009-12-14  library   
Ш18  ГАО  ШАЛИГІНА О.С.  ВЛАСТИВОСТІ СТРАТОСФЕРНОГО АЕРОЗОЛЮ У ПОЛЯРНИХ ОБЛАСТЯХ ЮПІТЕРА  КИЇВ  23  1463  2010-01-08  2010-01-08  library   
І-17  ГАО  ІВАЩЕНКО Г.Ю.  ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ КВАЗАРІВ ЗА ДАНИМИ СЛОАНІВСЬКОГО ЦИФРОВОГО   КИЇВ  2009  20  1461  2010-01-08  2010-01-08  library   
Я26  ГАО  ЯКОБЧУК Т.М.  ЗОРЯНЕ НАСЕЛЕННЯ ТА ІСТОРІЯ ЗОРЕУТВОРЕННЯ В КАРЛИКОВИХ ГАЛАКТИКАХ   КИЇВ  2009  22  1462  2010-01-08  2010-01-08  library   
А87  РИНАН  АРХИПОВ А.В.  ПРОБЛЕМА ПОИСКА РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ НА ЛУНЕ  ХАРЬКОВ  1994  48  2010-01-08  2010-01-08  library   
А47  ХДУ  АЛЄКСЄЄВ Є.А.  ВИСОКОТОЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЕРТАЛЬНИХ СПЕКТРІВ МОЛЕКУЛ  ХАРКІВ  1998  12  2010-01-08  2010-01-08  library   
П43  ХДУ  ПОГАРСЬКИЙ С.О.  БАГАТОЕЛЕМЕНТНІ БАГАТОМОДОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ НВЧ ЕЛЕМЕНТИ  ХАРКІВ   1998  28  2010-01-08  2010-01-08  library   
З-22  ІРЕ  ЗАЛІЗОВСЬКИЙ А.В.  РАДІОДІАГНОСТИКА МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИХ ХВИЛЬ І НАВКОЛОЗЕМНОЇ ПЛАЗМИ(к.ф.-м.н)  ХАРКІВ  2001  14  2010-01-08  2010-01-08  library   
К56  ФИАН  КОВАЛЕНКО А.В.  ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ГАЛАКТИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ СВЕРХНОВЫХ В МЕТРОВОМ   М.  1994  16  866  2010-01-08  2010-01-08  library   
Н73  ФИАН  НОВИКОВ Д.И.  СЛУЧАЙНЫЕ ПОЛЯ В ФИЗИКЕ РЕЛИКТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  М.  2002  19  1131  2010-01-08  2010-01-08  library   
С89  ФИАН  СУББОТИН А.В.  СТОХАСТИЧЕСКОЕ КВАНТОВАНИЕ И ПЕРЕНОРМИРОВКИ  М.  1993  851  2010-01-08  2010-01-08  library   
У51  МФТИ  УЛЬЯНОВ В.Н.  ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОГРАНИЧЕННЫХ НЕОДНОРОДНОСТЯХ  М.  1984  23  465  2010-01-08  2010-01-08  library   
У73  ФИАН  УРЮПИН С.А.  САМОСАГЛАСОВАННАЯ ТЕОРИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЧАСТИЦ В ТУРБУЛЕНТНОЙ ПЛАЗМ  М.  1992  33  842  2010-01-08  2010-01-08  library   
Ш83  ФИАН  ШПАТАКОВСКАЯ Г.В.  КВАЗИКЛАССИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ В ЗАДАЧАХ ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ И ТВЕРДОГО ТЕЛА  М.  1992  26  751  2010-01-08  2010-01-08  library   
Я64  ФИАН  ЯНОВСКИЙ АНДЖЕЙ  ДИНАМИКА ПЛАЗМЕННЫХ, ИНДУЦИРОВАННЫХ РЕЛЯТИВИСТСКИМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ В ГАЗЕ  М.  1990  15  2010-01-08  2010-01-08  library   
First Previous [ 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.