-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Л13  ИПА РАН  ЛАВРОВ А.С.  КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  С.-Пб.  2010  16  1511  2010-12-27  2010-12-27  library   
М30  ИПА РАН  МАРШАЛОВ Д.А.  ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТ ДИАПАЗОНОВ ВОЛН  С.-Пб.  2010  16  1512  2010-12-27  2010-12-27  library   
Б81  ИПА РАН  БОНДАРЕНКО Ю.С.  ДВИЖЕНИЕ КОМНАТ С НЕРЕГУЛЯРНО-МЕНЯЮЩИМИСЯ НЕГРАВИТАЦИОННЫМИ ЭФФЕКТАМИ  С.-Пб.  2010  18  1513  2010-12-27  2010-12-27  library   
А72  ІРЕ НАНУ  АВТОМОНОВ М.І.  МЕХАНІЗМИ ЗБУДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ У МАГНЕТРОНАХ НА ПРОСТОРОВІЙ ГАРМОНІЦІ  ХАРКІВ  2010  16  1514  2010-12-27  2010-12-27  library   
К-57  ХНУ  КОГУТ О.Є.  ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ШЕПОЧУЧОЇ ГАЛЕРЕЇ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ  ХАРКІВ  2010  32  1516  2011-01-14  2011-01-14  library   
М69  ХГУ  МИХАЙЛОВСКИЙ А.И.  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛОВ И МОДУЛЯЦИЯ   ХАРЬКОВ  1993  19  859  2011-03-23  2011-03-23  library   
М31  ХДУ  МАСЛОВ В.І.  ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗБУДЖЕННЯ ПЛАЗМОВИХ ПОДВІЙНИХ ШАРІВ  ХАРКІВ  1999  35  956  2011-03-23  2011-03-23  library   
К54  САО  КНЯЗЕВ А.Ю.  РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОИСКА ГОЛУБІХ КОМПАКТНІХ ГАЛАКТИК  Н.АРХЫЗ  1997  24  1146  2011-03-23  2011-03-23  library   
Ж36  САО  ЖАРИКОВ С.В.  ГЛУБОКОЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ  Н.АРХЫЗ  1996  15  872  2011-03-23  2011-03-23  library   
З-47  САО  ЗАЙНАЛОВ С.К.  СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ   БАКУ  1995  32  789  2011-03-23  2011-03-23  library   
И46  САО  ИЛЬИН Г.Н.  ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА ДИАПАЗОНА 22ГГЦ  С.-Пб.  1994  18  860  2011-03-23  2011-03-23  library   
Г15  САО  ГАЛАЗУТДИНОВ Г.А.  СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ЗВЕЗД  Н.АРХЫЗ  1995  12  787  2011-03-23  2011-03-23  library   
Ж51  САО  ЖЕЛЕНКОВ С.Р.  ЦИФРОВОЙ СПЕКТРОНАЛИЗАТОР И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ   С.-Пб.  1993  15  873  2011-03-23  2011-03-23  library   
К64  САО  КОНОНОВ В.К.  АРХИВИЗАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ТЕЛЕСКОПОВ РАТАН-600 И БТА  Н.АРХЫЗ  1996  30  865  2011-03-23  2011-03-23  library   
К66  САО  КОРЖАВИН А.Н.  НЕТЕПЛОВЫЕ ИСТОЧНИКИ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ АКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА СОЛНЦЕ  Н.АРХЫЗ  1994  82  861  2011-03-23  2011-03-23  library   
К27  САО  КАРТАШЕВА Т.А.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  Н.АРХЫЗ  1995  16  786  2011-03-23  2011-03-23  library   
М80  САО  МОРОЗОВ А.С.  АВТОМАТИЗАЦИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ НА РАДИОТЕЛЕСКОПЕ  Н.АРХЫЗ  1996  20  784  2011-03-23  2011-03-23  library   
С81  САО  СТОЛЯРОВ В.А.  НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕКОМБИНАЦИИ ВЕЩЕСТВА В РАННЕЙ ВСЕЛЕННОЙ  Н.АРХЫЗ  1996  17  782  2011-03-23  2011-03-23  library   
М52  САО  МЕРЕЖИН В.П.  ВЕГА.АНАЛИЗ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  Н.АРХЫЗ  1995  39  807  2011-03-23  2011-03-23  library   
С89  САО  СУЛЕЙМАНОВ В.Ф.  МОДЕЛИРОВАНИЕ АККРЕЦИОННЫХ ДИСКОВ И СПКТРОВ ИХ ИЗЛУЧЕНИЯ  Н.АРХЫЗ  1993  18  847  2011-03-23  2011-03-23  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.