-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
П75  КНУ  ПРИСЯЖНЕВИЧ І.В.  ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЗМИ ДИНАМІЧНИХ ГАЗОРОЗРЯДОВИХ СИСТЕМ  КИЇВ  2012  20  1599  2012-12-24  2012-12-24  library   
К69  ГАО  КОРСУН П.П.  ФІЗИЧНІ ПАРАМЕИРИ АТМОСФЕРИ КОМЕТ ГАЛЕЯ І БРОРЗЕНА-МЕТКОФА  КИЇВ  1996  18  878  2008-06-02  2008-06-02  library   
Б93  ХНУ  БУТУЗОВА М.С. (к.ф.-м.н.)  ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ КІЛОПАРСЕКОВИХ ДЖЕТІВ КВАЗАРІВ, ВИЗНАЧЕНІ ЗА РАДІО  ХАРКІВ  2012  16  1564  2012-06-05  2012-06-05  library   
Ш12  ОНУ  ШАБАС Н.Л.  ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЛАЗМОВИХ ХВОСТІВ КОМЕТ 1Р/ГАЛЕЯ  ОДЕСА  2002  18  1157  2008-05-14  2008-05-14  library   
П13  ІРЕ  ПАЗЮРА С.О.  ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В ІОНОСФЕРНІЙ ПЛАЗМІ   ХАРКІВ  2009  18  1482  2010-05-17  2010-05-17  library   
П75  ГАО  ПРИСЯЖНИЙ А.І.  ФІЗИЧНІ УМОВИ У НЕОДНОРІДНІЙ ЗАМАГНІЧЕНІЙ ФОТОСФЕРІ СОНЦЯ  КИЇВ  2020  28  1787  2021-01-15  2021-01-15  library   
Х21  ГАО НАНУ  ХАРЧУК С.В.  ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИЛУ ВИБРАНИХ ДОВГОПЕРІОДИЧНИХ КОМЕТ  КИЇВ  2016  20  1713  2016-03-02  2016-03-02  library   
Б40  ХГУ  БЕЗРОДНЫЙ В.Г.  ФЛУКТУАЦИИ ПОЛЯ В СТАТИСТИЧЕСКИ НЕРИГУЛЯРНЫХ ВОЛНОВОДАХ  ХАРЬКОВ  1973  302  2007-10-15  2007-10-15  library   
Б40  ХГУ  БЕЗРОДНЫЙ В.Г.  ФЛУКТУАЦИИ ПОЛЯ В СТАТИСТИЧЕСКИ НЕРИГУЛЯРНЫХ ВОЛНОВОДАХ  ХАРЬКОВ  1975  938  18  2007-10-15  2007-10-15  library   
К15  САО  КАЙДАНОВСКИЙ М.Н.  ФЛУКТУАЦИИ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ АТМОСФЕРЫ И ИХ ПОДАВЛЕНИЕ ПРИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИХ  М.  1980  14  341  2007-12-24  2007-12-24  library   
М66  ІРЕ  МІТІХІН Ю.В.  ФЛУКТУАЦІЇ ДЕКАМЕТРОВИХ СИГНАЛІВ В ІОНОСФЕРНИХ КАНАЛАХ ПОХИЛОГО ЗОНДУВАННЯ  ХАРКІВ  2001  16  1041  2008-02-12  2008-02-12  library   
А78  ГАО НАНУ  АПУНЕВИЧ С.Є.  ФЛЮКТУАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИ РЕЛІКТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ  КИЇВ  2002  18  1117  2007-10-03  2007-10-03  library   
М61  ЛГУ  МИНАКОВ А.А.  ФОКУСИРОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В СЛАБЫХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ПОЛЯХ  Л.  1979  19  298  2008-02-05  2008-02-05  library   
И20  ИОФ  ИВАНОВ Л.М.  ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОКОНТРАСТНЫХ ИМПУЛЬСОВ СВЕТА МЕТОДАМИ НЕЛИНЕЙНОЙ ВОЛОКОННОЙ  М.  1989  23  598  2008-05-07  2008-05-07  library   
М94  ИОФ  МХЕИДЗЕ Г.П.  ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ИМПУЛЬСНЫХ СИЛЬНОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ  М.  1989  72  710  2008-02-15  2008-02-15  library   
Ф76  ГАО  ФОМИН Н.Н.  ФОРМИРОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ В АТМОСФЕРАХ ПЛАНЕТ  КИЕВ  1990  10  669  2008-04-22  2008-04-22  library   
С54  ХГУ  СОБОЛЕВ Я.М.  ФОРМИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СПЕКТРОВ В ПЛАЗМЕ КОСМИЧЕСКИХ РАДИОИСТОЧНИКОВ  ХАРЬКОВ  1987  15  549  2008-04-11  2008-04-11  library   
М48  ХГУ  МЕЛЬНИК В.Н.  ФОРМИРОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЧАСТИЦ В ЛАБОРАТОРНОЙИ КОСМИЧЕСКОЙ  ХАРЬКОВ  1985  19  402  2008-02-05  2008-02-05  library   
Б48  ХНУ  БЕРДНИК С.Л.  ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ КОМБІНОВАНИМИ ВИБРАТОРНО-ЩІЛИННИМ   ХАРКІВ  2021  40  1812  2021-12-20  2021-12-20  library   
М31  ХНУ  МАСЛОВ В.О.  ФОРМУВАННЯ І СЕЛЕКЦІЯ ПОПЕРЕЧНИХ МОД У ЛАЗЕРНИХ РЕЗОНАТОРАХ  ХАРКІВ  2008  32  1420  2008-11-26  2008-11-26  library   
First Previous [ 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.