-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Є-51  ХНУРЕ  ЄЛІЗАРОВ М.О.  ХЕМОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГЕТЕРОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ МАЛОЇ І НАДМАЛОЇ  ХАРКІВ  2008  24  1425  2009-05-19  2009-05-19  library   
А97  САО  АЧАРОВА И.А.  ХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКОВ СПИРАЛЬНЫХ ГАЛАКТИК  НИЖНИЙ АРХЫЗ  2006  14  1331  2008-05-27  2008-05-27  library   
К43  ИАРАН  КИРСАНОВА М.С.  ХИМИЯ И ДИНАМИКА ГАЗА ВБЛИЗИ МОЛОДЫХ МАССИВНЫХ ЗВЕЗД  М.  2009  20  1477  2010-01-08  2010-01-08  library   
М71  ГАО НАНУ  МІШЕНІНА Т.В.  ХІМІЧНИЙ СКЛАД F-,G-,K--ЗІР ЯК СПОСТЕРЕЖНИЙ ПРОЯВ ЕВОЛЮЦІЇ ЗІР ТА ГАЛАКТИКИ  КИЇВ  2005  34  1287  2008-02-05  2008-02-05  library   
З-63  ГАО НАНУ  ЗІНЧЕНКО І.А.  ХІМІЧНИЙ СКЛАД ГАЛАКТИК З АКТИВНИМ ЗОРЕУТВОРЕННЯМ ЗА ДАНИМИ ОГЛЯДУ СЛОАН  КИЇВ  2012  20  1609  2013-05-13  2013-05-13  library   
П64  ФИАН  ПОТАПОВ В.А.  ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ МИЛЛИСЕКУНДНЫХ ПУЛЬСАРОВ В ПРИСУТСТВИИ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ШУМОВ  М.  2006  16  1317  2008-05-27  2008-05-27  library   
С14  ОДПУ  САДЧЕНКО А.В.  ЦИКЛІЧНІ СИГНАЛИ З АМПЛІТУДНО-ФАЗОВОЮ ТА ДИСКРЕТНО-ЧАСТОТНОЮ  ОДЕСА  2000  18  989  2008-04-09  2008-04-09  library   
П36  НИИИС  ПИХТЕЛЕВ Н.А.  ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗОНАТОРЫ В АППАРАТУРЕ  НИЖНИЙ НОВГОРОД  2005  19  1284  2008-03-21  2008-03-21  library   
Ф19  ХГУ  ФАЛЬКОВИЧ И.С.  ЦИФРОВОЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРА ФЛУКТУАЦИЙ ФАЗЫ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ХАРЬКОВ  1978  18  287  2008-04-25  2008-04-25  library   
Ж51  САО  ЖЕЛЕНКОВ С.Р.  ЦИФРОВОЙ СПЕКТРОНАЛИЗАТОР И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ   С.-Пб.  1993  15  873  2011-03-23  2011-03-23  library   
А36  ФИ АН  АЙРАПЕТОВ А.Ш.  ЧАСТИЧНО НЕЙТРАЛИЗОВАННЫЕ СИЛЬНОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ  М.  1988  24  493  2007-09-20  2007-09-20  library   
Г 15  ІРЕ  ГАЛУШКО В.Г.  ЧАСТОТНО-КУТОВЕ ЗОНДУВАННЯ ІОНОСФЕРИ (ЧКЗІ)  ХАРКІВ  2015  32  1672  2015-04-27  2015-04-27  library  РИ НАНУ 
Г17  ІРЕ  ГАЛУШКО В.Г.  ЧАСТОТНО-КУТОВЕ ЗОНДУВАННЯ ЮНОСФЕРИ  ХАРКІВ  2015  32  1672  2015-05-18  2015-05-18  library   
С18  ХГУ  САНИН С.И.  ЧАСТОТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУБМИКРОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР  ХАРЬКОВ  1995  18  739  2008-05-26  2008-05-26  library   
З-91  ХНУ  ЗУБКО Є.С.  ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗВОРОТНОГО РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА ЧАСТКАМИ  ХАРКІВ  2003  18  1192  2008-05-21  2008-05-21  library   
Г55  ХНУ  ГЛУМОВА М.В.  ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ  ХАРКІВ  2000  18  995  2007-11-06  2007-11-06  library   
Т58  ЛДУ  ТОПОЛЮК Ю.П.  ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ"ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ КОНСТРУКТИВНОГО СИНТЕЗУ СФЕРИЧНИХ  ЛЬВІВ  1994  14  843  2008-04-16  2008-04-16  library   
С12  ІППММ  САВЕНКО П.О.  ЧИСЕЛЬНІ І ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ В НЕЛІНІЙНИХ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ  ЛЬВІВ  1998  34  949  2008-04-09  2008-04-09  library   
П26  ИОФ  ПЕРМИНОВА В.Н.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫТЯЖКИ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ  М.  1988  20  537  2008-03-24  2008-03-24  library   
С60  ГАО  СОЛОДОВНИК А.А.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХКОНДЕНСАТНОЙ СЛОИСТООБРАЗНОЙ ОБЛАЧНОСТИ  КИЕВ  1987  18  488  2008-04-16  2008-04-16  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.