-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Н34  ИОФ  НАУОРЫЗБАЕВ А.Е.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНОЙ РАДИАЛЬНОЙ ДИНПМИКИ РЭП  М.  1987  21  2012-03-14  2012-03-14  library   
И15  ГАО  ИБРАГИМОВ К.Ю.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОИСТООБРАЗНОЙ ОБЛАЧНОСТИ В АТМОСФЕРАХ  КИЕВ  1991  30  2008-05-05  2008-05-05  library   
С59  ИОФ  СОКОЛОВ В.О.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ И ПРИМЕСНЫХ ДЕФЕКТОВ  М.  1987  20  490  2008-04-16  2008-04-16  library   
К93  ИА РАН  КУРБАТОВ Е.П.  ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЄВОЛЮЦИИ ГАЛАКТИК  М.  2011  18  1525  2011-11-24  2011-11-24  library   
Н19  ХГУ  НАЗАРЧУК З.Т.  ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ ДИФРАКЦИИ МЕТОДОМ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ  ХАРЬКОВ  1989  33  660  2008-02-19  2008-02-19  library   
Ч-82  КГУ  ЧУБАШЕВА С.И.  ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  К.  1964  14  437  2008-05-13  2008-05-13  library   
Ж-72  ГАО НАНУ  ЖИЛЯЄВ Б.Ю.  ШВИДКА МАЛОМАСШТАБНА ЗМІННІСТЬ ЗІР  КИЇВ  2014  39  1681  2015-05-18  2015-05-18  library   
Х17  ГАО  ХАЛАК В.Р.  ШВИДКА ФОТОМЕТРІЯ ЗІР ТИПУ ВОЛЬФА-РАЙЄ З ІМОВІРНО КОМПАКТНИМИ СУПУТНИКАМИ  КИЇВ  1996  22  884  2008-04-29  2008-04-29  library   
Б82  ГАО НАНУ  БОРИСЕНКО С.А.  ШВИДКІ ВАРІАЦІЇ СПЕКТРУ КОМЕТИ ГАЛЛЕЯ  КИЇВ  2001  18  1121  2007-10-22  2007-10-22  library   
А95  ХГУ  АХМЕТШИН А.М.  ШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЧ ИНТРОСКОПИЯ ПАРАМЕТРОВ СЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР  ХАРЬКОВ  1989  38  666  2007-10-04  2007-10-04  library   
К44  ИОФ  КИСЕЛЕВ А.В.  ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЕ УСТОЙСТВА НА ОСНОВЕ НИОБАТА ЛИТИЯ  М.  1989  17  640  2008-01-08  2008-01-08  library   
М30  ИПА РАН  МАРШАЛОВ Д.А.  ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТ ДИАПАЗОНОВ ВОЛН  С.-Пб.  2010  16  1512  2010-12-27  2010-12-27  library   
Л13  ІРЕ  ЛАВРИНОВИЧ О.А.  ШИРОКОСМУГОВЕ КВАНТОВЕ ПІДСИЛЕННЯ У МІЛІМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ ХВИЛЬ  ХАРКІВ  1997  21  1079  2008-01-21  2008-01-21  library   
Б 90  ХНУ   БУБНОВ І. М. (к.ф.-м.н.)  ШИРОКОСМУГОВЕ КОСМІЧНЕ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЙОГО РЕЄСТРАЦІЯ НА НИЗЬКИХ ЧАСТОТА  ХАРКІВ  2015  18  1671  2015-03-23  2015-03-23  library  РИ НАНУ 
У17  ИОФ  УБАЙДУЛЛАЕВ М.И.  ШУМОВЫЕ СВОЙСТВА И СПЕКТРЫ ЭПР СИЛЬНО НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ  М.  1987  21  558  2008-04-18  2008-04-18  library   
Я65  ХГУ  ЯНЦЕВИЧ А.А.  ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГИЛЬБЕРТОВЫХ СЛУЧАЙНЫХ ФУНКЦИЙ И НЕСТАЦИОНАРНЫЕ  ХАРЬКОВ  1993  44  840  2008-05-26  2008-05-26  library   
Н54  ХГУ  НЕРУХ А.Г.  ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД В НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ  ХАРЬКОВ  1991  29  676  2008-02-19  2008-02-19  library   
Р33  МГУ  РЕДКОБОРОДЫЙ Ю.Н.  ЭВОЛЮЦИЯ БЕЛОГО КАРЛИКА ПРИ АККРЕЦИИ БОГАТОГО ВОДОРОДОМ ВЕЩЕСТВА  М.  1971  52  2008-03-26  2008-03-26  library   
Ж35  ИОФ  ЖАРКОВ В.Г.  ЭВОЛЮЦИЯ ДЕФЕКТНОЙ СТУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНАМИ В ВЫСОКОВОЛЬТНОМ  М.  1987  15  470  2007-11-16  2007-11-16  library   
Т34  САО РАН  ТЕПЛЯКОВА А.Л.  ЭВОЛЮЦИЯ КАРЛИКОВЫХ ГАЛАКТИК И ЕЕ СВЯЗЬ С ОКРУЖЕНИЕМ  Н.АРХЫЗ  2012  20  1576  2012-06-12  2012-06-12  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.