-Ͳ ˲ IJ̲
Все Авторефераты
̳ г . . /
Н43  ХГУ  НЕЖЕВЕНКО В.А.  ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ  ХАРЬКОВ  1985  16  746  2008-05-27  2008-05-27  library   
А87  РИНАН  АРХИПОВ А.В.  ПРОБЛЕМА ПОИСКА РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ НА ЛУНЕ  ХАРЬКОВ  1994  48  2010-01-08  2010-01-08  library   
П76  ХГУ  ПОНОМАРЕНКО П.В.  РАССЕЯНИЕ ДЕКАМИТРОВЫХ СИГНАЛОВ НА ЕСТЕСТВЕННОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ МЕЛКОМАСШТАБНОЙ  ХАРЬКОВ  1995  13  732  2010-01-08  2010-01-08  library   
М69  ХГУ  МИХАЙЛОВСКИЙ А.И.  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛОВ И МОДУЛЯЦИЯ   ХАРЬКОВ  1993  19  859  2011-03-23  2011-03-23  library   
Н56  ХНУ  НЕСТЕРЕНКО М.В.  ВОЗБУЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ИМПЕДАНСНЫМИ ВИБРАТОРАМИ И ЩЕЛЕВЫМИ   ХАРЬКОВ  2012  37  1568  2012-06-05  2012-06-05  library   
Ш48  ХГУ  Шепелєв В.О. (к.ф.-м.н.)  КУТОВА СТРУКТУРА ПОЗАГАЛАКТИЧНИХ РАДІОДЖЕРЕЛ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИХ   Харьков  2010  17  1669  2013-04-22  2013-04-22  library  РИ НАНУ 
Д81  ХГУ  ДУДНИК А.В.  ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПОТОКОВ И ИОНОВ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ВСПЛЕСКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ(к/д)  Харьков  1990  15  1683  2015-05-05  2015-05-05  library   
Б43  ХГУ  БЕЛОГОРЦЕВ А.Б.  СТОХАСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В РЕЗОНАТРАХ С НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДОЙ  ХАЬКОВ  1987  16  504  2007-10-15  2007-10-15  library   
C79  ХНУ  СТЕЦЮК В.І  ПОКРАЩЕННЯ ВІБРОЧАСТОТНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ АВТОГЕНЕРАТОРНИХ П"ЄЗОРЕЗОНАНСНИХ   ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ  2012  20  1574  2012-06-12  2012-06-12  library   
К97  ІТ НАНУ  КШЕВЕЦЬКИЙ О.С.  ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕАЛЬНОЇСТРУКТУРИ КРИСТАЛІВ  ЧЕРНІВЦІ  2004  20  1258  2008-01-16  2008-01-16  library   
М28  ЧНУ  МАРКОВ А.В.  ФОТОПРИЙМАЧІ ІЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ  ЧЕРНІВЦІ  2002  20  1128  2008-02-05  2008-02-05  library   
М59  ЧНУ  МИКИТЮК П.Д.  ПРИЛАДИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  ЧЕРНІВЦІ  2004  19  1240  2008-02-05  2008-02-05  library   
П84  ІФ НАНУ  ПРОХОРОВ Г.В.  РАДІАЦІЙНЕ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ І МЕХАНІЧНІ НАПРУЖЕННЯ В КРЕМНІЄВИХ  ЧЕРНІВЦІ  2006  20  1306  2008-03-24  2008-03-24  library   
С84  ЧНУ  СТРЕБЕЖЕВ В.М.  ФОТОЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ І ТОНКОПЛІВКОВІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ФІЛЬТРИ  ЧЕРНІВЦІ  2002  20  1114  2008-04-09  2008-04-09  library   
Ч-48  ІТ НАНУ  ЧЕРКЕЗ Р.Г.  ПРОНИКНІ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ З ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНИХ МАТЕРІАЛІВ  ЧЕРНІВЦІ  2004  22  1196  2008-05-13  2008-05-13  library   
Я66  ЧІПМ  ЯНЧУК О.І.  ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДІОДНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ  ЧЕРНІВЦІ  2004  20  1231  2008-05-20  2008-05-20  library   
С34  ЧІПМ  СИДОР О.М.  ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОЧУТЛИВИХ ПОВЕРХНЕВО-БАР"ЄРНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ  ЧЕРНІВЦІ  2006  20  1328  2008-05-27  2008-05-27  library   
К89  І-Т ТЕРМО  КУЗЬ Р.В.  ВИХРОВИЙ ЗОНАЛЬНО-НЕОДНОРІДНИЙ ТЕРМОЕЛЕМЕНТ  ЧЕРНІВЦІ  2007  20  1341  2008-06-11  2008-06-11  library   
Ф33  ІТ  ФЕДОРУК Я.Г.  ГІРОТРОПНИЙ СПІРАЛЬНИЙ ТЕРМОЕЛЕЕНТ  ЧЕРНІВЦІ  2009  20  1428  2009-05-27  2009-05-27  library   
Н70  ІТ  НІЦОВИЧ О.В.  ФІЗИКА ШТУЧНО-АНІЗОТРОПНИХ ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ  ЧЕРНІВЦІ  2009  20  1429  2009-05-27  2009-05-27  library   
First Previous [ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 of 94 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.